Sơ đồ trang web – sitemap.xml

Sơ đồ trang web – sitemap.xml

Webmasters sử dụng sơ đồ trang web (sitemap) để cho các công cụ tìm kiếm biết về các trang web có sẵn để thu thập thông tin.

Sơ đồ trang web là một tệp sitemap.xml đặc biệt, trong đó địa chỉ của các trang web được liệt kê với siêu dữ liệu được liên kết với các địa chỉ này, chẳng hạn như ngày trang web được cập nhật. Thông tin này giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web một cách chính xác.

Tạo sơ đồ trang web #

Trong Bitrix24.Sites, tệp sitemap.xml được tạo tự động.

Chọn một trang web bạn muốn tạo tệp sitemap.xml cho > nhấp vào Tác vụ> Xem trang .

sitemap1.jpg

Chọn trang > nhấp vào Tác vụ> Chỉnh sửa cài đặt .

sitemap2.jpg

Nhấp vào Thêm > cuộn xuống dưới cùng > bật tùy chọn Thêm trang vào sơ đồ trang web > nhấp vào Lưu .

sitemap3.jpg

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng! Ngày sửa đổi cuối cùng được tự động thay đổi sau mỗi lần xuất bản.

Để thêm tất cả các trang của trang web vào tệp sitemap.xml, hãy bật tùy chọn Thêm trang vào sơ đồ trang trong cài đặt của mỗi trang.

Kiểm tra tệp sitemap.xml #

Để kiểm tra tệp sơ đồ trang, hãy nhấp vào liên kết: your_website_address/sitemap.xml

sitemap4.jpg