Sao chép nhóm làm việc và dự án

Sao chép nhóm làm việc và dự án

Nếu bạn thường xuyên cần tạo nhóm làm việc hoặc dự án có các yếu tố tương tự (nhiệm vụ, thành viên, cài đặt, v.v.), bạn không cần phải tạo lại từ đầu. Bạn có thể sao chép một nhóm làm việc hoặc dự án đã có và tạo một nhóm mới dựa trên nhóm làm việc đã sao chép. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Chỉ nhóm làm việc/chủ sở hữu dự án mới có thể sao chép nó.

Để sao chép một nhóm làm việc/dự án, hãy mở nó > nhấp vào Tác vụ (Actions) > Sao chép (Copy).

copygroup1.jpg

Chỉ định tên của nhóm làm việc/dự án mới và chọn các tính năng để sao chép.

copygroup2.jpg

Tất cả các tính năng đã chọn sẽ được sao chép cũng như cài đặt nhóm làm việc/dự án.

Bạn có thể thay đổi loại nhóm làm việc: mở hoặc thậm chí lưu dưới dạng dự án (và ngược lại).

Thời hạn của nhiệm vụ hoặc ngày dự án đã sao chép sẽ được di chuyển theo giá trị trường Ngày bắt đầu công việc (Work start date). Trường này là bắt buộc.

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Professional . Đọc thêm – Định giá trên đám mây.