RPA: tạo dòng công việc mới

RPA: tạo dòng công việc mới

Trước khi tạo dòng công việc RPA mới trong Bitrix24, hãy nghĩ về tất cả các chi tiết: ai có thể bắt đầu dòng công việc, ai có thể chỉnh sửa dòng công việc, những hành động sẽ được thực hiện trên mỗi bước, v.v. Sau đó, trực quan hóa quy trình làm việc trên giấy hoặc tạo sơ đồ tư duy .

Đi tới phần Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA) > nhấp vào Quy trình làm việc mới .

 rpa1.jpg

Trong thanh trượt Dòng công việc mới , bạn cần chỉ định các tham số sau của dòng công việc:

  • Tên.
  • Người dùng được phép bắt đầu quy trình làm việc.
  • Các trường để điền vào khi bắt đầu. Ví dụ: nếu đó là quy trình phê duyệt nghỉ phép, bạn có thể cần tạo trường Ngày/Giờ mới để nhân viên của bạn có thể chọn ngày nghỉ của họ.Đọc thêm về các trường tùy chỉnh trong bài viết – Các trường tùy chỉnh trong CRM .
  • Người dùng được phép chỉnh sửa quy trình làm việc.
  • Hình ảnh quy trình làm việc.

Bạn có thể đọc về cách tạo tác vụ mới và định cấu hình quy trình làm việc trong bài viết – RPA: định cấu hình quy trình làm việc .

Quy trình công việc RPA khả dụng cho tất cả Bitrix24 có kế hoạch cho người đăng ký, bao gồm cả người dùng gói Miễn phí. Tìm hiểu thêm về các gói và giá tại đây – Giá của Bitrix24 Cloud .