RPA: định cấu hình dòng công việc(workflow)

RPA: định cấu hình dòng công việc(workflow)

Dòng công việc RPA được trình bày trong dạng xem kanban và quá trình cấu hình có thể được chia thành ba phần: định cấu hình các giai đoạn, thêm tác vụ, định cấu hình các quy tắc tự động hóa. Để định cấu hình dòng công việc RPA, hãy chuyển đến phần Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) và nhấp vào dòng công việc bạn muốn định cấu hình.

 rpaconf1.jpg

Định cấu hình các giai đoạn #

Bạn cần thêm các giai đoạn mà quy trình làm việc sẽ trải qua. Đó có thể là sự phê duyệt của người giám sát, xử lý tài liệu bởi kế toán, v.v. Bạn có thể thêm các giai đoạn mới và chỉnh sửa hoặc xóa các giai đoạn hiện có trong chế độ xem kanban.

Để thêm một giai đoạn mới, hãy nhấp vào nút . Nhấp vào nút bút chì để chỉnh sửa vùng hiển thị.

 rpaconf2.jpg

Thêm tác vụ #

Tác vụ cho những người có trách nhiệm biết họ cần phải làm gì từng giai đoạn. Ví dụ: phê duyệt hoặc từ chối một tài liệu.

Nhấp vào Thêm bài tập (Add assignments).

rpaconf3.jpg

Có bốn loại bài tập: phê duyệt hoặc từ chối, yêu cầu thông tin, xem xét thông tin, chuyển sang giai đoạn. Chọn một trong số chúng.

rpaconf4.jpg

Có hai tab khi bạn tạo bài tập:

  • Chung – chỉ định tên tác vụ, văn bản, hàng đợi của những người chịu trách nhiệm và chọn một giai đoạn mà tác vụ đã hoàn thành sẽ được chuyển đến.
  • Hiển thị các trường – chọn các trường sẽ được hiển thị cho người chịu trách nhiệm về tác vụ.

Định cấu hình các quy tắc tự động hóa #

Bên cạnh các bài tập, bạn có thể thêm các quy tắc tự động hóa vào các giai đoạn kanban. Chúng cho phép tương tác không chỉ với những người chịu trách nhiệm về tác vụ mà còn với các nhân viên khác. Quy tắc tự động hóa có thể gửi thông báo, email cho nhân viên, thêm tin nhắn vào Dòng hoạt động, v.v.

Nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa .

 rpaconf7.jpg

Thêm quy tắc tự động hóa vào giai đoạn quy trình làm việc.

 rpaconf8.jpg

Ví dụ: bạn nên gửi cho nhân viên một thông báo rằng việc nghỉ phép của họ đã được người giám sát chấp thuận.

rpaconf9.jpg