Quyền truy cập vào danh mục sản phẩm

Quyền truy cập vào danh mục sản phẩm

Nếu bạn sử dụng danh mục sản phẩm mới, mọi người dùng đều có toàn quyền truy cập vào danh mục đó. Bạn chỉ có thể định cấu hình quyền truy cập vào danh mục sản phẩm nếu đang sử dụng biểu mẫu chi tiết sản phẩm cũ. Nếu bạn gặp vấn đề với việc sử dụng danh mục mới, bạn luôn có thể chuyển sang danh mục cũ. Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến (online store) > Cài đặt (Settings) > Thông số cửa hàng trực tuyến (Online store parameters).

addproduct10.jpg

Đi tới tab Danh mục sản phẩm (Product catalog) > vô hiệu hóa Bật biểu mẫu chi tiết sản phẩm mới (Enable new product details).

 addproduct11.jpg

Quyền truy cập CRM của Bitrix24, có sẵn trong CRM > Cài đặt (Settings) > Quyền (Permissions), hiện không cho phép định cấu hình quyền truy cập của người dùng vào danh mục sản phẩm. Theo mặc định, chỉ quản trị viên tài khoản Bitrix24 mới có thể thêm sản phẩm vào danh mục. Dưới đây là cách cung cấp khả năng thêm sản phẩm vào danh mục cho những người dùng tài khoản khác:

1. Mở CRM > Cài đặt (Settings) > Quyền (Permissions) > Quyền truy cập (Access Permissions).
2. Có thể cấp quyền truy cập cho vai trò. Chọn vai trò và mở nó để chỉnh sửa.
3. Kích hoạt tùy chọn “Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt”.

Quan trọng: việc kích hoạt tùy chọn này không chỉ mở ra quyền truy cập vào danh mục sản phẩm mà còn mang lại khả năng chỉnh sửa các cài đặt CRM khác.