Quyền truy cập vào các hoạt động

Quyền truy cập vào các hoạt động

Table of Contents

Không có quyền truy cập riêng vào các hoạt động trong Bitrix24. Bạn cần định cấu hình quyền truy cập vào một phần tử CRM có liên quan đến hoạt động.

Ví dụ: nếu một nhân viên có quyền truy cập vào các thỏa thuận thì họ cũng có quyền truy cập vào các hoạt động liên quan đến các thỏa thuận.

Cách hoạt động #

Nhấp vào CRM> Cài đặt> Quyền> Quyền truy cập .

 activityaccess1.png

Hãy định cấu hình quyền cho Vai trò của người quản lý .

activityaccess2.png

Đọc thêm về quyền truy cập và vai trò trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .

Ví dụ: hãy định cấu hình quyền truy cập cho các thỏa thuận. Quyền truy cập đối với công ty, địa chỉ liên hệ và khách hàng tiềm năng được định cấu hình theo cùng một cách.

Cấp quyền truy cập cho hành động Đọc và chọn Tất cả .

activityaccess3.png

Giờ đây, người dùng có vai trò Người quản lý có thể xem các hoạt động liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào.

activityaccess4.png

Anh ấy/cô ấy sẽ không thể để chỉnh sửa hoặc thêm hoạt động mới và thay vào đó sẽ nhận được thông báo lỗi:

activityaccess5.png

Hãy cấp cho vai trò Người quản lý quyền truy cập vào hành động Cập nhật .

 activityaccess6.png

Người dùng có vai trò Người quản lý sẽ có thể chỉnh sửa hoặc thêm các hoạt động mới liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào:

activityaccess7.png

Quyền truy cập vào hành động Xóa hoạt động theo cách tương tự.

Đọc thêm về các hoạt động trong bài viết – Hoạt động CRM .