Quyền truy cập nhóm làm việc

Quyền truy cập nhóm làm việc

Chỉ những người đăng ký gói thương mại mới có thể định cấu hình quyền truy cập nhóm làm việc/dự án.

Các quyền truy cập bên trong các nhóm làm việc của Bitrix24 có thể được nhóm lại theo 2 danh mục chính:

1. Vai trò của nhóm: tất cả các thành viên trong nhóm được chia thành 3 nhóm:

  • Chủ sở hữu nhóm: có toàn quyền truy cập vào nhóm làm việc.
  • Người kiểm duyệt nhóm: có quyền truy cập hạn chế do chủ sở hữu nhóm định cấu hình, nhưng có thể mời người dùng vào nhóm làm việc.
  • Thành viên nhóm: người dùng nhóm đơn giản với quyền truy cập do chủ sở hữu nhóm định cấu hình, không thể quản lý người dùng nhóm.

2. Cài đặt tính năng: sau khi vai trò giữa người dùng nhóm làm việc được xác định, chủ sở hữu nhóm có thể định cấu hình quyền truy cập của người dùng nhóm làm việc vào các công cụ. Bạn có thể tìm thấy cài đặt tính năng trong Tác vụ (Actions) > Quyền truy cập (Access permissions):

 groupaccess1.png

Truy cập vào & thư viện ảnh, tác vụ, hội thoại, tìm kiếm & wiki có thể được cấp trong phần này.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập cho Lịch (Calendar), Drive & Danh sách (Lists) được định cấu hình riêng trong mỗi phần:

groupaccess2.png