Phân loại nhóm làm việc theo thẻ

Phân loại nhóm làm việc theo thẻ

Nếu bạn làm việc với một số lượng lớn các dự án hoặc nhóm làm việc, Thẻ & có thể là chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nhóm theo thẻ với sự trợ giúp của bộ lọc nằm trong phần Nhóm làm việc (Workgroups). Nhấp vào Thêm trường (Add field) > đánh dấu vào Thẻ (Tag).

tag1.png

Bạn có thể thêm thẻ vào nhóm làm việc mới thông qua biểu mẫu tạo nhóm hoặc vào nhóm hiện có qua Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup) tùy chọn. Mở tab Thêm (More)  & tìm trường Thẻ (Tags). Bạn có thể thêm nhiều từ khóa cùng một lúc. Trong trường hợp này, nhóm làm việc sẽ xuất hiện dưới mỗi thẻ bạn sẽ nhấp vào.

 tags2.png