Phần đăng ký tài khoản thương mại

Phần đăng ký tài khoản thương mại

Trong phần Đăng ký (Subscription), bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về bảng so sánh gói đăng ký, lịch sử mua hàng và gói đăng ký hiện tại của mình.

Gói Bitrix24 của tôi #

Trong phần này, bạn có thể xem gói đăng ký Bitrix24 hiện tại của mình, ngày hết hạn đăng ký, thông tin về số lượng người dùng tối đa hiện có và số lượng người dùng hiện tại, thông tin về không gian lưu trữ đám mây, số dư điện thoại của bạn, số lượng email bạn có thể gửi trong tháng này.

 bitrix24plan1.jpg

Nâng cấp #

Tại đây, bạn có thể xem tất cả các gói hiện có, so sánh chúng và mua đăng ký mới.

bitrix24plan2.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Nâng cấp và hạ cấp.

Yêu cầu tùy chỉnh #

Hoàn thành biểu mẫu và gửi triển khai/tùy chỉnh yêu cầu đối với Đối tác Bitrix24.

 bitrix24plan3.jpg

Hỗ trợ24 #

Nếu bạn có đăng ký gói thương mại đang hoạt động, bạn có thể gửi yêu cầu của mình tới Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24.

bitrix24plan4.jpg

Ngoài ra, tại đây, bạn có thể kích hoạt hỗ trợ đối tác.

Bạn chỉ có thể có một hỗ trợ đang hoạt động tại cùng một thời điểm – Bitrix24 hoặc đối tác.

Công cụ kinh doanh #

Tại đây, bạn có thể chọn người dùng sẽ có quyền truy cập vào các công cụ kinh doanh.

bitrix24plan5.jpg

Số lượng người dùng có thể sử dụng các công cụ kinh doanh tùy thuộc vào gói của bạn.

Lịch sử mua hàng #

Nếu bạn đã mua đăng ký thương mại (và/hoặc tín dụng điện thoại) trong tài khoản Bitrix24 của mình, bạn có thể tìm thấy hóa đơn của bạn ở dạng PDF tại đây trong phần này.

Đọc thêm trong bài viết – Hóa đơn & Xác nhận Thanh toán.

Thông tin thanh toán #

Chuyển đến phần này nếu bạn muốn cập nhật thông tin thanh toán của mình.

Đọc thêm trong bài viết – Cập nhật thông tin thanh toán.

Hạn chế khi hạ cấp từ gói trả phí xuống miễn phí #

Nếu tổng kích thước của tệp của bạn vượt quá giới hạn dung lượng gói miễn phí của Bitrix24 Drive, tất cả dữ liệu sẽ chỉ có sẵn để xem và xóa. Bạn sẽ không thể tải lên tệp mới, thêm nhiệm vụ, thêm thông tin vào CRM, gửi tin nhắn, nhưng bạn sẽ có thể xóa chúng. Bạn sẽ cần xóa một số tệp, tin nhắn, v.v. để khôi phục toàn quyền truy cập.

Nếu bạn đã kết nối miền của mình, miền đó sẽ bị ngắt kết nối.