Những thay đổi trong công việc với các sản phẩm trong khách hàng tiềm năng và thỏa thuận