Những thay đổi quan trọng trong REST API, Thị Trường (Market), Điện thoại (Telephony) và Tìm kiếm