Những thay đổi quan trọng trong Điện thoại vào ngày 1 tháng 1 năm 2021