Nhóm làm việc & CRM

Nhóm làm việc & CRM

Khi làm việc trong một dự án, bạn thường không làm việc với khách hàng. Điều này có nghĩa là bạn cần tích hợp ngày ghi CRM của mình với hoạt động của dự án. Bên cạnh tùy chọn tiêu chuẩn để tạo nhiệm vụ bên trong bản ghi CRM, bạn cũng có thể kết nối bản ghi CRM với Nhiệm vụ nhóm làm việc (Workgroup Tasks) hoặc Sự kiện lịch (Calendar Events).

Nhiệm vụ & CRM #

Để kết nối các nhiệm vụ của nhóm làm việc với biểu mẫu nhiệm vụ mở bản ghi CRM cụ thể, hãy điều hướng đến Thêm (More) > Tùy chọn CRM & chọn khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch bạn muốn thêm. Bạn có thể kết nối nhiệm vụ của mình với nhiều bản ghi CRM cùng một lúc.

Khi bạn có một số nhiệm vụ trong cùng một dự án được liên kết với các mục CRM khác nhau, bạn có thể dễ dàng điều hướng giữa chúng trong Chế độ xem Danh sách công việc (Tasks List view) – chỉ cần thêm cột CRM vào danh sách nhiệm vụ qua Cài đặt danh sách (List Settings):

Lịch & CRM #

Bạn cũng có thể kết nối các sự kiện của nhóm làm việc với các bản ghi CRM. Mở nhóm làm việc Lịch (Calendar) & nhấp vào Thêm (Add) để mở biểu mẫu sự kiện mới (hoặc mở sự kiện hiện có để chỉnh sửa). Trong biểu mẫu sự kiện mới, đi tới Thêm (Add) > Chọn các mục CRM & thêm khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Bạn có thể thêm nhiều mục cùng một lúc.