Nhóm làm việc có chủ sở hữu bị sa thải

Nhóm làm việc có chủ sở hữu bị sa thải

Như bạn đã biết, không thể xóa hoàn toàn người dùng khỏi tài khoản Bitrix24 của bạn. Chúng chỉ có thể bị loại bỏ. Điều này được thực hiện có mục đích – để giữ an toàn cho tất cả dữ liệu của bạn. Khi nhóm làm việc/người tạo dự án bị loại bỏ, nhóm làm việc/dự án không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bạn có thể cần chỉ định một chủ sở hữu mới cho nhóm này, chuyển nhóm để lưu trữ hoặc xóa hoàn toàn.

Bạn cần phải là quản trị viên của tài khoản Bitrix24 của mình để quản lý các nhóm/dự án bị loại bỏ chủ sở hữu.

Trước hết, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải > Hồ sơ của tôi (My Profile).

Kích hoạt Chế độ quản trị (Admin mode) bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh Quản trị viên (Administrator)  ký > chuyển đến phần Nhóm làm việc (Workgroups).

Cách thay đổi chủ sở hữu nhóm làm việc nếu họ đã bị sa thải #

Chọn một nhóm làm việc với chủ sở hữu bị sa thải > nhấp vào Tác vụ (Actions ) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup) để thay đổi chủ sở hữu nhóm làm việc.

Nhấp vào Thay đổi chủ sở hữu (Change owner).

Chọn chủ sở hữu nhóm làm việc mới > nhấp vào Lưu ( Save).

Bạn đã chỉ định thành công chủ sở hữu nhóm làm việc mới thay vì chủ sở hữu đã bị loại bỏ.

Cách xóa nhóm làm việc nếu chủ sở hữu của nó đã bị loại bỏ #

Nhấp vào nút Tác vụ (Actions) > Xóa Nhóm làm việc (Delete Workgroup). Hãy nhớ rằng hành động này sẽ xóa nhóm làm việc hoàn toàn và không thể khôi phục được.