Nhật ký truy cập (Access log)

Nhật ký truy cập (Access log)

Trang nhật ký sự kiện cho phép quản trị viên Bitrix24 xem nhật ký nhân viên với thông tin chi tiết – ngày và thời gian và IP. Bộ lọc phía trên danh sách cho phép tìm kiếm nhật ký theo 2 tham số chính – tên nhân viên hoặc \ và ngày ghi nhật ký.

Tại sao tính năng này lại quan trọng? Trước tiên, nếu bạn chưa  bật hạn chế IP , bạn có thể xem nhân viên của bạn có đang truy cập Bitrix24 từ văn phòng hay những nơi khác hay không. Thời gian đăng nhập cũng rất quan trọng để xác định hoạt động đáng ngờ hoặc nhân viên thường xuyên đi muộn. Cuối cùng, nhật ký truy cập là thứ không thể thiếu để giải quyết xung đột, nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh.

Tùy chọn nhật ký sự kiện chỉ khả dụng cho người đăng ký gói Tiêu chuẩn hoặc Chuyên nghiệp của Bitrix24.

Giới hạn IP

Bạn chỉ có thể cho phép truy cập vào tài khoản Bitrix24 của mình từ các địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ được chỉ định. Bạn có thể định cấu hình các hạn chế IP trên trang Tài khoản; Cài đặt . Chọn người dùng và thêm địa chỉ IP. Ví dụ: 192.168.0.7; 192.168.0.1-192.168.0.100

Quan trọng: tùy chọn này không áp dụng cho người dùng có quyền quản trị – họ có thể truy cập Bitrix24 từ bất kỳ vị trí nào. Giới hạn truy cập theo IP chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại Bitrix24.