Nhận thông báo qua email

Nhận thông báo qua email

Theo mặc định, bạn có thể nhận thông báo của Bitrix24 đến các ứng dụng trên máy tính và trang web. Ngoài ra, bạn có thể nhận thông báo đẩy của ứng dụng dành cho thiết bị di động Bitrix24.

Lưu ý rằng thông báo qua email bị tắt theo mặc định, nhưng bạn luôn có thể bật chúng.

Người dùng chỉ nhận được thông báo qua email nếu họ ngoại tuyến. Nếu người dùng đang trực tuyến (trình duyệt có tài khoản Bitrix24 được mở hoặc khởi chạy ứng dụng Bitrix24 trên máy tính để bàn), thông báo qua email sẽ không được gửi. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông báo qua email không được gửi ngay lập tức, chúng sẽ được gửi sau 10-15 phút.

Bật thông báo qua email #

Có hai cách để bật thông báo qua email:

  1. Nhấp vào tên của bạn ở góc trên cùng bên phải > Định cấu hình thông báo (Configure notifications).
  2. Hoặc nhấp vào Cài đặt (Settings) > Thông báo (Notifications) trong ứng dụng máy tính để bàn hoặc ứng dụng web.

Bạn có thể định cấu hình thông báo qua email cho các tùy chọn cụ thể > các công cụ sử dụng Chế độ nâng cao (Advanced mode).

emailnotif3.png

Thông báo về điện thoại và Drive #

notif1.png

Bật Thông báo trên Drive (Drive Notifications) để nhận thông báo nếu bất kỳ tệp nào trong thư mục chia sẻ được kết nối với Drive của bạn bị bất kỳ người dùng nào khác thay đổi.

Bật Thông báo qua điện thoại (Telephony Notifications) để nhận thông báo nếu:

  • số dư điện thoại gần hết
  • số điện thoại đã bị ngắt kết nối do không thanh toán được
  • bạn không có đủ tín dụng điện thoại để trả cho việc thuê một số điện thoại
  • số điện thoại đã bị ngắt kết nối hoặc sẽ sớm bị ngắt kết nối

Các mẫu thông báo được tích hợp sẵn trong hệ thống và người dùng không thể tùy chỉnh.