Nhận liên kết nội bộ và công khai (chia sẻ tệp và thư mục)