Người đăng ký gói miễn phí: Các cập nhật trong cách làm việc với các tác vụ

Người đăng ký gói miễn phí: Các cập nhật trong cách làm việc với các tác vụ

Người đăng ký gói miễn phí có thể gặp phải những hạn chế mới về làm việc với các nhiệm vụ.

Nếu bạn có ít hơn 100 nhiệm vụ trong Bitrix24 của mình (bất kể trạng thái của chúng: Mới, Đang xử lý, v.v.), bạn sẽ không gặp phải những hạn chế này. Sau khi tạo nhiệm vụ thứ 101, bạn sẽ không thể :

  • Thêm người tham gia và người quan sát;
  • Giao nhiệm vụ;
  • Bật tùy chọn Phê duyệt công việc khi hoàn thành ;
  • Lặp lại công việc và sử dụng các mẫu công việc với các nhiệm vụ phụ;
  • Truy cập Giám sát và phần Hiệu quả ;
  • Định cấu hình quyền truy cập trong các nhóm làm việc và dự án.

Tất cả các tùy chọn khác liên quan đến nhiệm vụ sẽ hoạt động bình thường.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng các tính năng này, bạn có thể xóa một số tác vụ đã lỗi thời hoặc nâng cấp lên một trong các gói thương mại .

Những giới hạn này không áp dụng cho 100 nhiệm vụ đầu tiên mà chỉ áp dụng cho những nhiệm vụ sau. Số lượng nhiệm vụ không giới hạn.