Ngắt kết nối Google Drive, Dropbox, Box, Yandex Disk khỏi Bitrix24

Ngắt kết nối Google Drive, Dropbox, Box, Yandex Disk khỏi Bitrix24

Nếu bạn muốn ngắt kết nối ổ đĩa ngoài của mình khỏi Bitrix24, bạn cần mở cài đặt của ổ đĩa ngoài; xóa Trình kết nối Bitrix24 . Đây là cách thực hiện:

Google Drive #

Truy cập www.google.com  và mở tài khoản của bạn. Tại trang “Tài khoản của tôi”, chuyển đến Tài khoản Google > Cài đặt Ứng dụng và Trang web được kết nối > Ứng dụng được kết nối với tài khoản của bạn > Quản lý ứng dụng > Trình kết nối Bitrix24 – xóa kết nối. 

Dropbox #

Truy cập www.dropbox.com & mở cài đặt tài khoản của bạn:

 Tại trang cài đặt Dropbox của bạn, nhấp vào phần “Bảo mật”:

 Trong phần” Ứng dụng được liên kết “, tìm Trình kết nối Bitrix24 và xóa nó:

Box.com #

Truy cập www.box.com và mở cài đặt tài khoản của bạn. Trong phần “Bảo mật”, tìm Trình kết nối Bitrix24 & xóa nó:

Yandex Disk #

Truy cập disk.yandex.com và mở hộ chiếu tài khoản của bạn:

 Tại trang Yandex Passport, nhấp vào “Quản lý quyền truy cập”:

 Trong phần “Quyền truy cập ứng dụng”, tìm Trình kết nối Bitrix24 (hoặc Bitrix24) và xóa nó: