Menu chuẩn và menu lồng nhau

Menu chuẩn và menu lồng nhau

Bạn có thể tạo menu lồng nhau trong Cơ sở kiến ​​thức Bitrix24 bằng cách tạo menu chuẩn và kéo các mục menu vào với nhau.

Tạo menu chuẩn #

Để thêm menu mới, hãy nhấp vào Thêm khối> Thanh bên và chọn menu dọc phù hợp.

sidebar1.jpg

Sau đó, nhấp vào nút bánh răng > chỉnh sửa.

sidebar2.pg

Nếu là menu mới, hãy xóa các mục menu mà bạn không cần và thêm các mục mới bằng cách nhấp vào .

sidebar3.jpg

Khi bạn sử dụng phương pháp này để thêm các hạng mục trong menu, trang Cơ sở Kiến thức con cho hạng mục menu này sẽ được tạo tự động.

 sidebar4.jpg

Bạn cũng có thể thêm các hạng mục trong menu bằng cách nhấp vào nút Trang mới, nhưng phương pháp này có thể được sử dụng nếu bạn cần tạo menu chuẩn. Để tạo menu lồng nhau, bạn sẽ phải chỉnh sửa menu.

 sidebar6.jpg

Tạo menu lồng nhau #

Để tạo menu lồng nhau, bạn cần tạo mục menu tiêu chuẩn và kéo nó vào nơi bạn muốn.

 sidebar5.jpg

Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự của các hạng mục trong menu:

sidebar7.jpg