Lỗi “Ứng dụng này bị chặn” khi làm việc với các dịch vụ của Google

Lỗi “Ứng dụng này bị chặn” khi làm việc với các dịch vụ của Google

Do các thay đổi về chính sách của Google, lỗi có thể xảy ra khi kết nối lịch, ổ đĩa và email của bạn từ Google. Cũng có thể có lỗi trong hoạt động của các ứng dụng Bitrix24.Market yêu cầu ủy quyền trong Google.

bị chặn.jpg

Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

Nếu bạn đã được ủy quyền trong Google qua Bitrix24 và sử dụng các dịch vụ, đừng đăng xuất khỏi ủy quyền hiện tại. Sẽ không có khó khăn cho người dùng hiện tại với ủy quyền được kết nối. Nếu bạn đăng xuất và cố gắng đăng nhập lại, lỗi này có thể xảy ra.