Lỗi dịch vụ của Google đã được sửa

Lỗi dịch vụ của Google đã được sửa

Do các quy định kỹ thuật của Google liên quan đến các nhà cung cấp đối tác lớn, có thể xảy ra lỗi về lịch, ổ đĩa và kết nối email hoặc hoạt động của một số ứng dụng Bitrix24.Market.Tin tốt: chúng tôi đã khắc phục tất cả các sự cố có thể xảy ra. Các dịch vụ của Google hiện đang hoạt động bình thường.

mailbox_integration.jpg