Lỗi “Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này”

Lỗi “Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này”

Lỗi “Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này” #

Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào tài khoản Bitrix24, họ có thể nhận được thông báo lỗi:

 error2.png

Lỗi này có thể xảy ra nếu người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Mạng Bitrix24 không được kết nối với Tài khoản Bitrix24 đã chọn.

Có hai lý do có thể xảy ra.

Người dùng này chưa bao giờ tồn tại trên Tài khoản Bitrix24 đã chọn #

Trong trường hợp này, quản trị viên cần để mời người dùng Tài khoản Bitrix24 này .

Người dùng này tồn tại trên Tài khoản Bitrix24 đã chọn, nhưng sử dụng thông tin đăng nhập sai #

Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là người dùng đã sử dụng một email khác địa chỉ làm thông tin đăng nhập hoặc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập.

Quản trị viên Tài khoản Bitrix24 có thể kiểm tra người dùng này có thông tin đăng nhập nào và gửi thông tin này cho người dùng.