Lịch sử CRM

Lịch sử CRM

Nhấp vào CRM> Lịch sử để xem lịch sử các thay đổi trong CRM.

 crmhistory1.png

Cách hoạt động #

Trong phần Lịch sử , bạn có thể xem ai và khi nào đã truy cập, thay đổi hoặc xóa mục nhập CRM.

 crmhistory2.png

Các hồ sơ trong lịch sử CRM bao gồm:

  • ngày và giờ chính xác
  • thực thể (khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, v.v.)
  • người dùng
  • loại sự kiện và mô tả

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các bộ lọc. Ví dụ: bạn chỉ cần xem các khách hàng tiềm năng đã bị xóa trong tháng này:

 crmhistory3.png

Bạn có thể xóa một hồ sơ, nhưng nó sẽ không hủy các thay đổi.

crmhistory4.png

Tùy chọn Lịch sử CRM chỉ có sẵn cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Tìm hiểu thêm về các gói và giá cả – Các gói và giá của Bitrix24 .

Người dùng sẽ thấy những bản ghi lịch sử CRM nào #

Người dùng sẽ chỉ thấy những hồ sơ mà anh ta có quyền truy cập trong quyền truy cập CRM.

Nếu người dùng có vai trò “người quản lý” trong quyền truy cập CRM, anh ta/cô ấy sẽ không thấy những thay đổi được thực hiện với các hồ sơ CRM khác không thuộc về anh ấy/cô ấy.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM .