Không có quyền truy cập vào các phần tử CRM của nhân viên khác

Không có quyền truy cập vào các phần tử CRM của nhân viên khác

Theo mặc định, người dùng Bitrix24 không thể truy cập các phần tử CRM mà họ không chịu trách nhiệm. Bạn cần định cấu hình quyền truy cập để người dùng có thể truy cập các phần tử đó.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Đi tới CRM> Cài đặt (Settings) > Quyền (Permissions) > Quyền truy cập (Access Permissions).

 noaccess1.jpg

Tất cả nhân viên mới được tự động thêm vào nhóm Bitrix: Nhân viên với vai trò Người quản lý.

noaccess2.jpg

Người dùng có vai trò này chỉ có thể truy cập những phần tử CRM mà họ chịu trách nhiệm (ngoại trừ “công ty” – tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào tất cả các công ty).

 noaccess3.jpg

Nếu bạn muốn, bạn có thể chọn tùy chọn Tất cả (All) cho tất cả các tác vụ và cho tất cả các phần tử CRM. Trong trường hợp đó, tất cả người dùng có vai trò Người quản lý sẽ có thể truy cập vào bất kỳ phần tử CRM nào.

Tùy chọn “Tất cả mở” #

Một trong các cấp truy cập là được gọi là Tất cả đều mở (All open).

 noaccess4.jpg

Nếu bạn chọn tùy chọn này, người dùng sẽ có thể truy cập các yếu tố CRM mà họ chịu trách nhiệm, các yếu tố CRM liên quan đến bộ phận của họ hoặc phân khu nhỏ và các phần tử CRM đã được đánh dấu là Có sẵn cho mọi người (Available for everyone).

 noaccess5.jpg