Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

Khắc phục sự cố khi kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24

Vấn đề:

Không thể chọn trang Facebook cần thiết khi kết nối Facebook với Bitrix24.

Giải pháp:

Khi kết nối Facebook với Bitrix24, bạn chỉ được yêu cầu định cấu hình quyền truy cập cho trình kết nối Bitrix24 Open Channels một lần. Nếu bạn cố gắng kết nối một trang Facebook khác với Bitrix24 sau đó, cửa sổ quyền truy cập sẽ không hiển thị lại. Trong trường hợp này, bạn cần phải định cấu hình các quyền truy cập này theo cách thủ công.

Ví dụ: chúng tôi đã tạo trang Facebook “Perfect Spa” và muốn kết nối nó với Bitrix24. Nhưng trang này không được hiển thị trong danh sách các trang Facebook có sẵn.

facebookinst2.jpg

Mở tài khoản Facebook của bạn > nhấp vào Cài đặt> Tích hợp doanh nghiệp .

facebookinst1.jpg

Chọn Kênh mở của Bitrix24 hoặc Nhận xét về kênh mở của Bitrix24 ( tùy thuộc vào Kênh Mở nào bạn muốn định cấu hình) > đánh dấu vào trang Facebook bạn cần kết nối trong tất cả các phần: Quản lý Trang của bạn, Hiển thị danh sách các Trang bạn quản lý, Xuất bản dưới dạng Trang bạn quản lý .

facebookinst3.jpg

Làm mới Trung tâm liên hệ > Trang Facebook hoặc Facebook: Nhận xét trong Bitrix24 & gt; nhấp vào Tiếp tục . Trang Facebook bạn muốn kết nối sẽ được hiển thị trong danh sách.

Vấn đề:

Sau khi ngắt kết nối tài khoản Instagram của bạn với Trang Facebook, kết nối cũ vẫn nằm trong cài đặt Kênh mở.

Giải pháp:

Chuyển tài khoản Instagram Business của bạn sang tài khoản cá nhân rồi chuyển lại vào tài khoản Doanh nghiệp. Sau đó, chọn trang Facebook mà bạn muốn kết nối với tài khoản Instagram này hoặc nhấn vào Không kết nối với Facebook Hiện hành (trong trường hợp này, tài khoản Instagram Business sẽ tự động bị ngắt kết nối khỏi tài khoản Facebook).

Sự cố:

Sau khi kết nối tài khoản Instagram với trang Facebook, tài khoản tương ứng không được hiển thị trong cài đặt kênh liên lạc.

Giải pháp:

Khởi chạy ứng dụng Instagram dành cho thiết bị di động & gt; mở cài đặt tài khoản & gt; kiểm tra xem tài khoản Instagram đã được kết nối với trang Facebook chưa. Nếu tài khoản Instagram của bạn không được kết nối với trang Facebook, bạn cần kết nối nó theo cách thủ công.