Khắc phục sự cố đồng bộ hóa ứng dụng Android Bitrix24