Khắc phục các sự cố có thể xảy ra với thảo luận video

Khắc phục các sự cố có thể xảy ra với thảo luận video

Dưới đây là các giải pháp cho các sự cố bạn có thể gặp phải khi sử dụng công cụ thảo luận video trong Bitrix24.

Bitrix24 Cloud #

Vấn đề chính mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng công cụ thảo luận video trong Bitrix24 Cloud là trình duyệt của bạn không được hỗ trợ. Chúng tôi đảm bảo hoạt động chính xác của thảo luận video trong trình duyệt:

Trong các trình duyệt khác, có thể thực hiện đúng chức năng của hội nghị truyền hìnhthảo luận video nhưng không được đảm bảo. Danh sách các trình duyệt được hỗ trợ sẽ được mở rộng.

Bitrix24 On-Premise #

 1. Trình duyệt không được hỗ trợ
  Hoạt động chính xác của hội nghị truyền hình được đảm bảo trong trình duyệt:
  • Google Chrome, phiên bản 80 trở lên. Trong các trình duyệt khác, có thể thực hiện đúng chức năng của hội nghị truyền hình nhưng không được đảm bảo. Danh sách các trình duyệt được hỗ trợ sẽ được mở rộng.
 2. Không tìm thấy chứng chỉ SSL
  Chứng chỉ SSL phải được ký bởi một người hợp lệ CA. Chứng chỉ tự ký không được chấp nhận.
 3. Máy chủ Push & Pull được định cấu hình không chính xác
  Đọc thêm về Cấu hình máy chủ Push&Pull .