Kết nối số điện thoại cá nhân với Bitrix24 không khả dụng

Kết nối số điện thoại cá nhân với Bitrix24 không khả dụng

Chúng tôi đã tắt tùy chọn “Kết nối số riêng với Bitrix24” do nhiều trường hợp gian lận.

Bạn sẽ bị Cấm Lỗi CallerID khi cố gắng kết nối số của riêng bạn với Bitrix24.

Cấm1.png

Bạn có thể thuê số điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc số điện thoại miễn phí .

Xin lỗi vì sự bất tiện này.