Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Bán hàng thông minh (Sales Intelligence)

Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Bán hàng thông minh (Sales Intelligence)

Table of Contents

Bạn có thể kết nối cửa hàng trực tuyến của mình (ngay cả khi nó không phải là Cửa hàng trực tuyến Bitrix24) với tính năng Bán hàng thông minh (Sales Intelligence). Sau khi định cấu hình kết nối, đơn đặt hàng của khách hàng được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng và trong báo cáo Bitrix24.

onlinestoresalesint1.png

Cách hoạt động #

Có hai cách để xử lý đơn đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến trong Bitrix24:

  • Thủ công – thêm thông tin về đơn đặt hàng vào giao dịch Bitrix24 theo cách thủ công.
  • Tự động – thông tin về đơn đặt hàng được tự động thêm vào giao dịch Bitrix24 bằng API REST.

Để đảm bảo hoạt động chính xác, giao dịch cần có trường ID đơn đặt hàng.

Trước tiên, bạn cần kết nối cửa hàng trực tuyến của mình với Bitrix24 trong phần Trang web riêng (Own site).

onlinestoresalesint2.png

Đọc thêm bài viết – Hoán đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại trên trang web.

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > Đơn đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến của tôi (My web store’s orders).

onlinestoresalesint3.png

Chọn trường giao dịch có chứa ID đơn đặt hàng.

onlinestoresalesint4.png

Sau đó, bạn cần để thêm mã đặc biệt vào trang xác nhận thanh toán hoặc tạo đơn hàng.

& lt; script > (window.b24order = window.b24order || []). push ({id: "ORDER_ID" , sum: "ORDER_TOTAL"}); & lt;/script >

Các thông số ORDER_ID và ORDER_TOTAL cần được thay thế bằng các thông số động chứa thông tin về ID đơn đặt hàng và tổng số đơn đặt hàng.