Kết nối các kênh tương tác mở

Kết nối các kênh tương tác mở

Bạn có thể kết nối các trình nhắn tin và mạng xã hội với Bitrix24:

Danh sách này sẽ còn được mở rộng ngay khi các chương trình nhắn tin và mạng xã hội khác phát hành API công khai của họ.