Kênh tương tác mở (Open Channels): Đánh giá chất lượng kênh