Hủy xuất bản và xóa trang web

Hủy xuất bản và xóa trang web

Nếu bạn không muốn khách hàng nhìn thấy trang web của mình, bạn có thể chọn Xóa hoặc Hủy xuất bản trang web đó.

Cách xóa trang web #

Nếu bạn cần xóa trang web với tất cả các trang, hãy nhấp vào Hành động> Xóa trang web .

sitesrecyclebin1.png

Các trang web lúc này không bị xóa hoàn toàn một cách không thể khôi phục được, mà trước tiên chúng được chuyển đến Thùng rác .

sitesrecyclebin2.png

Các trang web đã xóa này có thể được khôi phục trong vòng 30 ngày. Sau đó, chúng sẽ bị xóa không thể phục hồi được.

sitesrecyclebin3.png

Cách hủy xuất bản một trang web #

Nếu bạn không muốn khách hàng xem trang web của mình nhưng muốn giữ nó lại , bạn chỉ có thể Hủy xuất bản trang web. Sau đó, bạn có thể xuất bản lại trang web này với cùng một địa chỉ.

Bạn có thể hủy xuất bản cả toàn bộ trang web và từng trang riêng biệt của nó.

 sitesrecyclebin4.png