Tùy biến và cấu hình các trang lưu trữ tài liệu – Customize & Configure the Documentation Archive Pages

Cấu hình trang lưu trữ tài liệu #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Layout> Archive Pages

Ở đó, bạn sẽ có các tùy chọn cấu hình:

 • Enable Sidebar Category List – Bật danh sách danh mục thanh bên
 • Nested Subcategory – Danh mục con lồng nhau

Nhấn nút ‘SAVE SETTINGS‘ để lưu những cài đặt đã tùy chỉnh

Tùy biến và cấu hình các trang lưu trữ tài liệu

Tùy biến giao diện của trang lưu trữ tài liệu #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > BetterDocs > Settings > Design > chọn nút ‘Customize BetterDocs’ > Archive Page

Bạn cũng có thể đến tính năng từ Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > BetterDocs > Archive Page.

Tại đây bạn có thể tùy biến những nội dung sau:

 • Page Background Color – Màu nền của trang
 • Background Image – Hình nền
 • Background Property – Thuộc tính nền
 • CONTENT AREA – VÙNG NỘI DUNG
  • Content Area Background Color – Màu nền của vùng nội dung
  • Content Area Margin – Lề vùng nội dung
  • Content Area Padding – Phần đệm vùng nội dung
  • Archive Content Border Radius – Bo viền nội dung trang lưu trữ
  • Category Title Tag – Thẻ tiêu đề danh mục
  • Title Color – Màu của đề mục
  • Title Font Size – Kích thước phông chữ tiêu đề
  • Archive Title Margin – Lề tiêu đề trang lưu trữ
  • Description Color – Màu mô tả
  • Description Font Size – Kích thước phông chữ mô tả
  • Archive Description Margin – Lề phần mô tả trang lưu trữ
  • List Icon Color – Màu biểu tượng danh sách
  • List Icon Font Size – Cỡ chữ biểu tượng danh sách
  • List Item Color – Màu mục trong danh sách
  • List Item Hover Color – Màu mục trong danh sách khi di chuột
  • List Item Font Size – Cỡ chữ mục trong danh sách
  • Docs List Margin – Lề danh sách tài liệu
  • Docs Subcategory Color – Màu danh mục phụ của Tài liệu
  • Docs Subcategory Hover Color – Màu danh mục phụ tài liệu khi di chuột
  • Docs Subcategory Font Size – Kích thước phông chữ của danh mục con tài liệu
  • Subcategory Icon Color – Màu biểu tượng danh mục con
  • Subcategory Icon Font Size – Kích thước phông chữ biểu tượng danh mục con
  • Subcategory Docs List Color – Màu danh sách tài liệu danh mục con
  • Subcategory List Hover Color – Màu di chuột của danh sách danh mục phụ
  • Subcategory List Icon Color – Màu biểu tượng danh sách danh mục phụ
Tùy chỉnh các trang lưu trữ tài liệu

Nhấn nút ‘Đăng‘ (Publish) để lưu tùy chỉnh

Lưu ý: Để xem thay đổi bạn tùy chỉnh ở bên hiển thị bên phải, bạn cần chọn đến đúng trang đang tùy chỉnh, ở đây là trang tài lưu trũ tài liệu (Archive Page)

Trang lưu trữ tài liệu

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.