Tổng quan về Điều khoản Định giá dành cho Gói thành viên – MemberPress Membership Pricing Terms Overview

Các tùy chọn mà bạn thấy sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì bạn nhập cho ‘Loại thanh toán’ (Billing type), chúng tôi sẽ giải quyết những gì bạn sẽ thấy dựa trên việc chọn ‘Định kỳ’ (Recurring) hoặc ‘Một lần’ (One-Time).

Recurring – Định kỳ #

Price (your-currency) – tại đây, bạn sẽ có thể nhập bất kỳ số tiền nào mà bạn muốn người dùng được lập hóa đơn cho mỗi lần thanh toán.

Billing Type – điều này tất nhiên, sẽ được đặt thành ‘Recurring’. 

Interval – tỷ lệ mà người dùng của bạn sẽ được lập hóa đơn để duy trì đăng ký của họ hoạt động, kể từ ngày họ đăng ký. Các tùy chọn của bạn là: Hàng tuần, Hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, Hàng năm hoặc Tùy chỉnh. Nếu ‘Tùy chỉnh’ (Custom) được chọn, thì hai tùy chọn khác sẽ có sẵn để cho phép bạn tạo khoảng thời gian tùy chỉnh gồm X số tuần hoặc tháng bất kỳ.

Trial Period -chọn tùy chọn này để cho phép thời gian dùng thử cho tư cách thành viên này. Làm như vậy sẽ hiển thị các tùy chọn sau: this membership. Doing so will reveal the following options:

  • Trial Duration (Days) – nhập số ngày bạn muốn dùng thử. Số được nhập chia hết cho 7, 30/31 hoặc 365 sẽ hiển thị cho người dùng theo tuần, tháng hoặc năm tương ứng (Lưu ý: không được quá 365 ngày).
  • Trial Amount (your-currency) – tại đây, hãy nhập bất kỳ số tiền nào cho thời gian dùng thử của bạn. Có thể được đặt thành 0,00 để dùng thử miễn phí. 
  • Allow Only One Trial – chọn tùy chọn này nếu bạn muốn người dùng chỉ có quyền truy cập vào giai đoạn dùng thử này một lần. Vì vậy, nếu người dùng đăng ký một lần và đăng ký lại sau đó, đăng ký của họ sẽ bắt đầu với lần thanh toán bình thường đầu tiên.

Limit Payment Cycles – kiểm tra điều này nếu bạn muốn người dùng chỉ thanh toán cho bạn một số lượng hóa đơn nhất định trước khi đăng ký của họ hết hạn quyền truy cập hoặc cấp cho họ quyền truy cập suốt đời. Các tùy chọn này tiết lộ là:

  • Max # of Payments – nhập bất kỳ số nào lớn hơn 0 vào đây cho số lượng hóa đơn trong đăng ký này.
  • Access After Last Cycle – sử dụng menu thả xuống này để chọn ‘Quyền truy cập hết hạn’, ‘Quyền truy cập hết hạn sau’ hoặc ‘Quyền truy cập trọn đời’ nếu bạn muốn hết hạn đăng ký của người dùng sau khi đạt đến hóa đơn tối đa hoặc nếu bạn muốn cung cấp cho người dùng thêm một số ngày sau đó đã đạt được thanh toán tối đa và sau đó hết hạn đăng ký của người dùng hoặc cuối cùng cấp cho họ quyền truy cập trọn đời tương ứng.
  • Nếu thời gian dùng thử được sử dụng cùng với tùy chọn số khoản thanh toán tối đa, thì thời gian dùng thử không được tính là một trong các khoản thanh toán.

One-Time – Một lần #

Những gì bạn sẽ thấy trong video này: giải thích chuyên sâu hơn về việc giới hạn chu kỳ thanh toán.

Price (your-currency) – tại đây, bạn sẽ có thể nhập bất kỳ số tiền nào mà bạn muốn người dùng được lập hóa đơn cho đăng ký này.

Billing Type – tất nhiên, điều này sẽ được đặt thành ‘Một lần’ (‘One-Time’).

Access – từ menu thả xuống này, hãy chọn loại quyền truy cập mà bạn muốn người dùng nhận được dựa trên khoản thanh toán của họ. Các tùy chọn bạn có thể chọn là:

  • Lifetime – cài đặt này sẽ có nghĩa là người dùng sẽ không bao giờ phải trả tiền cho bạn nữa để duy trì quyền truy cập vào nội dung được bảo vệ trên trang web của bạn.
  • Expire – sử dụng điều này để hết hạn đăng ký một lần của người dùng sau X khoảng ngày, tuần, tháng hoặc năm. Bạn cũng có thể chọn tùy chọn “Cho phép gia hạn” (Allow Renewals) nếu bạn muốn người dùng có thể gia hạn trước khi đăng ký của họ hết hạn. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, người dùng vẫn có thể đăng ký thành viên lần thứ hai, nhưng họ sẽ có để đợi cho đến khi cái hiện tại của họ hết hạn.
  • Fixed Expire – sử dụng hộp ngày mà tùy chọn này sẽ hiển thị để đặt một ngày cố định khi người dùng sẽ mất quyền truy cập bất kể họ đăng ký lần đầu tiên khi nào. Nếu hộp kiểm “Cho phép Gia hạn” (Allow Renewals) được chọn, MemberPress sẽ tự động cập nhật ngày giao dịch nếu một thành viên quyết định gia hạn sau ngày hết hạn, nhưng sẽ KHÔNG cập nhật các điều khoản về giá Thành viên. Bạn sẽ cần cập nhật các điều khoản theo cách thủ công sau ngày hết hạn ban đầu.

Case Examples – Ví dụ một số trường hợp #

Nếu bạn không thể tìm ra cách định cấu hình tốt nhất các điều khoản của mình, vui lòng tham khảo trang này để biết một số ví dụ trường hợp phổ biến.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.