Cài đặt quyền truy cập khóa học – LearnDash Course Access Settings

Cài đặt quyền truy cập khóa học cho phép bạn xác định một bộ tiêu chí về cách người dùng đạt được và duy trì quyền truy cập vào khóa học của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các tùy chọn, một số tùy chọn bao gồm thanh toán một lần, thanh toán định kỳ, quyền truy cập miễn phí, điều kiện tiên quyết và hơn thế nữa.

Locating Course Access Settings – Vị trí cài đặt quyền truy cập khóa học #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Courses

Nhấp vào khóa học bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings) ở đầu trang

Tìm phần có tiêu đề “Cài đặt quyền truy cập khóa học” (“Course Access Settings”)

Access Mode – Chế độ truy cập #

Chế độ truy cập là cách bạn xác định cách thức mà ai đó có thể có được quyền truy cập vào một khóa học (hoàn toàn miễn phí, miễn phí với yêu cầu đăng ký, thanh toán một lần, đăng ký định kỳ, v.v.). LearnDash có 5 chế độ truy cập khóa học để bạn lựa chọn.

Open – Mở #

Các quy tắc sau áp dụng cho các khóa học Mở:

 • Miễn phí và mở cửa cho bất kỳ ai truy cập trang web của bạn
 • Không cần đăng ký, đăng nhập hoặc thanh toán để truy cập
 • Phải đăng ký / đăng nhập để theo dõi tiến trình khóa học
 • Tiến trình tuyến tính (Linear Progression) không áp dụng

Lưu ý: Nếu bạn có các khóa học Mở trên trang web của mình, ngay sau khi ai đó đăng ký tài khoản, họ sẽ tự động có quyền truy cập vào tất cả các khóa học Mở.

Free – Miễn phí #

Các quy tắc sau áp dụng cho các khóa học Miễn phí:

 • Phải đăng ký / đăng nhập để truy cập
 • Không cần thanh toán
 • Nút “Tham gia khóa học này” (“Take this Course”) được hiển thị cho những người dùng chưa đăng ký. Chúng được gửi thông qua quá trình đăng ký. Nếu bạn đang sử dụng đăng nhập và đăng ký (login & registration) tùy chỉnh của LearnDash, nút sẽ có nội dung “Đăng nhập để đăng ký” (Login to Enroll).

Buy Now – Mua ngay #

Các quy tắc sau áp dụng cho các khóa học Mua ngay:

 • Phải đăng ký / đăng nhập để truy cập
 • Yêu cầu trả phí một lần (không có quyền truy cập miễn phí)
 • Chỉ hoạt động với các phương thức thanh toán sau: PayPal, Stripe & 2Checkout
 • Không sử dụng nếu bạn đang bán các khóa học qua giỏ hàng hoặc plugin thành viên (xem Closed bên dưới)

Chế độ truy cập Mua ngay không cho phép bạn sử dụng chiết khấu / phiếu thưởng. Cân nhắc sử dụng thương mại điện tử hoặc tích hợp thành viên, cùng với Chế độ Closed.

Khi sử dụng chế độ Mua ngay, bạn cần nhập giá vào trường Giá khóa học.

Đầu tiên, chọn chế độ truy cập Mua ngay

Sau đó, nhập giá của bạn vào trường Giá khóa học

Bật chế độ truy cập “Mua ngay” cũng cho phép bạn cho phép người dùng của mình sử dụng điểm thành tích của họ để mua khóa học. Dưới đây là cách thực hiện bằng cách sử dụng Achievements Add-on.

Lưu ý: Đối với cả hai chế độ truy cập “Mua ngay” và “Định kỳ” ( “Buy Now” & “Recurring”), người dùng sẽ được tự động đăng ký vào khóa học sau khi hoàn tất thanh toán.

Recurring – Định kỳ #

Định kỳ rất giống với Mua ngay, ngoại trừ thanh toán định kỳ (trái ngược với thanh toán một lần).

Các quy tắc sau áp dụng cho các khóa học Định kỳ:

 • Phải đăng ký / đăng nhập để truy cập
 • Yêu cầu phí định kỳ (chọn chu kỳ thanh toán trong X ngày, tuần, tháng hoặc năm)
 • Chỉ hoạt động với các phương thức thanh toán sau: PayPal, Stripe & 2Checkout
 • Không sử dụng nếu bạn đang bán các khóa học qua giỏ hàng hoặc plugin thành viên (xem Closed bên dưới)

Để thiết lập chế độ truy cập Định kỳ:

Chọn tùy chọn Định kỳ

Trong trường Giá khóa học, hãy nhập số tiền bạn muốn tính phí

Nhập số ngày / tuần / tháng / năm mà bạn muốn người dùng được thanh toán lại

Chọn (các) ngày, (các) tuần, (các) tháng hoặc (các) năm từ menu thả xuống

Lưu ý: Nếu chọn (các) ngày, bạn phải cung cấp một số trong khoảng từ 1-90.

Closed – Đóng #

Các quy tắc sau áp dụng cho các khóa học Đóng:

 • Phải đăng ký / đăng nhập để truy cập
 • Cho phép bạn bán khóa học của mình thông qua thương mại điện tử hoặc ecommerce or membership add-on
 • Bật trường Button URL tùy chỉnh, đưa người dùng đến trang bán hàng hoặc thanh toán tùy chỉnh (nút chỉ hiển thị nếu bạn nhập URL)
 • Đăng ký người dùng theo cách thủ công vào khóa học hoặc thêm họ thông qua đăng ký nhóm

Khi bạn chọn Đóng, về cơ bản bạn đang yêu cầu LearnDash hạn chế quyền truy cập vào khóa học của bạn, nhưng đừng làm bất cứ điều gì khác. Bạn cho phép tiện ích bổ sung thương mại điện tử / thành viên xử lý quyền truy cập khóa học hoặc tự thêm người dùng theo cách thủ công. Bạn cũng có thể thêm người dùng vào khóa học thông qua đăng ký nhóm.

Để chuyển hướng nút Take this Course này đến một URL tùy chỉnh:

Đầu tiên, hãy chọn Chế độ truy cập Đóng

Sau đó, nhập URL mà bạn muốn nút truy cập

Course Prerequisites – Điều kiện tiên quyết của khóa học #

Điều kiện tiên quyết cho phép bạn chọn một khóa học (hoặc các khóa học) khác mà người dùng phải hoàn thành trước khi tham gia khóa học này. Khi chọn (các) khóa học, bạn có hai tùy chọn:

 • Any Selected (mặc định): Nếu người dùng đã hoàn thành bất kỳ một trong các khóa học đã chọn, họ sẽ có thể truy cập khóa học này.
 • All Selected: Người dùng phải hoàn thành tất cả các khóa học đã chọn để truy cập khóa học này.

Để thêm điều kiện tiên quyết của khóa học:

Bên cạnh Điều kiện tiên quyết của khóa học, bật cài đặt này

Chọn  Any Selected hoặc All Selected

Nhấp vào hộp để tìm kiếm một khóa học. Thêm bao nhiêu khóa học tùy thích.

Để xóa điều kiện tiên quyết của khóa học:

Nhấp vào (x) bên cạnh tên khóa học

Course Points – Điểm khóa học #

Điểm khóa học là một cách đơn giản để khuyến khích người dùng của bạn. Chúng cũng có thể được sử dụng như một điều kiện tiên quyết cho một khóa học khác.

Để kích hoạt điểm khóa học:

Bên cạnh Điểm khóa học (Course Points), bật cài đặt này

Required for Access – Cần thiết để truy cập #

Đây là số điểm mà người dùng phải đạt được trước khi có quyền truy cập vào khóa học.

Ví dụ: giả sử bạn có một vài khóa học ở cấp độ người mới bắt đầu, mỗi khóa học được thưởng 50 điểm khi hoàn thành. Bạn cũng có thể có một khóa học trình độ trung cấp. Nếu bạn muốn học viên hoàn thành ít nhất 2 khóa học cấp độ sơ cấp (2 khóa học x 50 điểm / ea. = 100 điểm) trước khi tham gia khóa học cấp độ trung cấp, bạn có thể đặt cài đặt truy cập bắt buộc (required for access) thành 100 điểm.

Awarded on Completion – Được thưởng khi hoàn thành #

Đây là số điểm mà người dùng sẽ nhận được khi hoàn thành khóa học. Trong ví dụ trên, tất cả các khóa học dành cho người mới bắt đầu của bạn sẽ đặt giá trị này thành 50.

Lưu ý: Các ví dụ được cung cấp chỉ để giải thích cách hoạt động của điểm khóa học. Bạn có thể sử dụng bất kỳ số nào bạn muốn và tùy chỉnh điểm khóa học để phù hợp với chương trình học của mình.

Course Access Expiration – Hết hạn truy cập khóa học #

Khi hết hạn quyền truy cập khóa học, bạn có thể chọn cung cấp quyền truy cập vào khóa học trong một khoảng thời gian giới hạn, dựa trên ngày đăng ký của người dùng (hay còn gọi là: khi họ đăng ký khóa học).

Tại mục Hết hạn quyền truy cập khóa học ( Course Access Expiration ), bật cài đặt này

Nhập số ngày khóa học sẽ có sẵn

 • Điều này sẽ tự động tính trong nhiều ngày kể từ ngày đăng ký của người dùng

Chọn xem bạn có muốn xóa dữ liệu khóa học và bài kiểm tra của người dùng khi quyền truy cập hết hạn hay không

Lưu ý: Một khi dữ liệu bị xóa, nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu bạn chọn bật cài đặt Xóa dữ liệu (Data deletion), chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu trước.

Alter Course Access List – Danh sách truy cập khóa học thay thế #

Lưu ý: Chúng tôi không khuyên bạn nên cập nhật danh sách truy cập khóa học theo cách thủ công vì nó có thể gây ra những hậu quả tiêu cực ngoài ý muốn.

Danh sách truy cập khóa học hiển thị danh sách người dùng đã đăng ký theo ID người dùng. Mỗi ID người dùng được phân tách bằng dấu phẩy. Do có nhiều tiện ích bổ sung & plugin của bên thứ ba ảnh hưởng động đến việc đăng ký khóa học, danh sách này có thể không phải lúc nào cũng phản ánh tất cả người dùng đã đăng ký.

Cách được đề xuất để thêm hoặc xóa người dùng khỏi khóa học là từ trang hồ sơ của người dùng trong khu vực quản trị WordPress. Xem quản lý người dùng (user management) để tìm hiểu thêm.

Nếu bạn cần thay đổi danh sách truy cập khóa học:

Bên cạnh Danh sách truy cập khóa học thay thế (Alter Course Access List), bật cài đặt này

Trong hộp xuất hiện, hãy thêm hoặc xóa các ID người dùng mà bạn muốn thay đổi. Nhớ tách chúng bằng dấu phẩy.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.