Mã rút gọn chứng chỉ – LearnDash Certificate Shortcodes

Các mã rút gọn chứng chỉ dành riêng cho việc tạo chứng chỉ LearnDash. Chúng cho phép bạn hiển thị thông tin động về người dùng, cũng như khóa học hoặc bài kiểm tra mà bạn đang cấp chứng chỉ. Bạn có thể chèn tên người dùng, tiêu đề khóa học, ngày hoàn thành, điểm bài kiểm tra và hơn thế nữa.

Có 4 mã ngắn chính và sau đó mỗi mã ngắn có một số tham số để xuất ra các thông tin khác nhau.

 • [ usermeta] hiển thị thông tin người dùng
 • [ courseinfo]hiển thị thông tin khóa học (chỉ hoạt động với các chứng chỉ được chỉ định cho khóa học)
 • [ quizinfo]hiển thị thông tin bài kiểm tra (chỉ hoạt động với các chứng chỉ được chỉ định cho bài kiểm tra)
 • [ groupinfo]hiển thị thông tin nhóm (chỉ hoạt động với các chứng chỉ được chỉ định cho một nhóm)

Tất cả các mã ngắn của chứng chỉ cũng được liệt kê trong khu vực quản trị WordPress trong LEARNDASH LMS> CERTIFICATES. Nhấp vào tab Mã ngắn (Shortcodes) ở trên cùng.

[ usermeta] #

Mã ngắn [ usermeta] có một số tùy chọn để hiển thị thông tin người dùng. Chúng ta hãy xem xét từng cái.

 • [ usermeta field="first_name"] – Hiển thị tên của người dùng
 • [ usermeta field="last_name"] – Hiển thị họ của người dùng
 • [ usermeta field="display_name"] – Hiển thị tên hiển thị đầy đủ của người dùng, thường là sự kết hợp của {first_name} và {last_name}.
 • [ usermeta field="user_login"] – Hiển thị tên người dùng của người dùng
 • [ usermeta field="nickname"]– Hiển thị biệt hiệu của người dùng (có thể không được nắm bắt khi người dùng đăng ký)
 • [ usermeta field="user_email"] – Hiển thị địa chỉ email của người dùng
 • [ usermeta field="user_url"]– Hiển thị địa chỉ trang web của người dùng (có thể không được nắm bắt khi người dùng đăng ký)
 • [ usermeta field="description"]– Hiển thị tiểu sử của người dùng (có thể không được thu thập khi người dùng đăng ký)
 • [ usermeta field="id"]– Hiển thị id người dùng duy nhất được gán cho WordPress của người dùng (được WordPress chỉ định theo thứ tự thời gian khi người dùng đăng ký)

Các mã ngắn phổ biến nhất mà bạn sẽ sử dụng là [ usermeta][ usermeta field="first_name"][ usermeta field="last_name"] và hầu như tất cả các chứng chỉ đều phải bao gồm tên của học sinh.

Lưu ý: Không phải tất cả các giá trị này đều được thu thập khi học sinh đăng ký hoặc mua một khóa học. Các phương pháp đăng ký khác nhau thu thập thông tin khác nhau. Kiểm tra giải pháp thanh toán hoặc thương mại điện tử của bạn để xem những trường nào được thu thập khi đăng ký. Bạn cũng có thể tự kiểm tra điều này bằng cách đi tới Trang quản trị > Thành viên > Tất cả thành viên và nhấp vào người dùng để chỉnh sửa hồ sơ của họ.

[ courseinfo] #

Mã ngắn [ courseinfo] chỉ nên được sử dụng cho các chứng chỉ được chỉ định cho một khóa học. Hãy nhanh chóng xác định một số thuật ngữ:

 • tổng hợp đề cập đến tổng của tất cả các câu hỏi được chỉ định cho khóa học
 • tích lũy đề cập đến điểm trung bình của tất cả các câu hỏi được giao cho khóa học

Dưới đây là tất cả các giá trị có thể có:

 • [ courseinfo show="course_title"] – Hiển thị tiêu đề khóa học
 • [ courseinfo show="course_price"]– Hiển thị giá khóa học (chỉ dành cho khóa học thanh toán một lần)
 • [ courseinfo show="course_price_type"]– Hiển thị Chế độ truy cập cho khóa học nhất định
 • [ courseinfo show="course_url"] – Hiển thị URL của khóa học
 • [ courseinfo show="course_points"] – Hiển thị tổng số điểm hiện có cho khóa học
 • [ courseinfo show="user_course_points"] – Hiển thị số điểm mà người dùng kiếm được cho khóa học
 • [ courseinfo show="enrolled_on"]– D hiển thị ngày ghi danh khóa học (điều này không áp dụng cho các khóa học MỞ)
 • [ courseinfo show="completed_on"] – Hiển thị ngày hoàn thành khóa học
 • [ courseinfo show="user_course_time"] – Hiển thị tổng thời gian dành cho một khóa học
 • [ courseinfo show="cumulative_score"] – Hiển thị điểm trung bình cho tất cả các phần được xếp loại của khóa học
 • [ courseinfo show="cumulative_points"] – Hiển thị điểm trung bình kiếm được
 • [ courseinfo show="cumulative_total_points"] – Hiển thị điểm trung bình kiếm được
 • [ courseinfo show="cumulative_percentage"] – Hiển thị tỷ lệ phần trăm trung bình của tất cả các câu đố được thực hiện trong khóa học
 • [ courseinfo show="cumulative_timespent"] – Hiển thị thời gian trung bình dành cho mỗi phần của khóa học
 • [ courseinfo show="aggregate_score"] – Hiển thị điểm số cuối cùng nhận được cho khóa học
 • [ courseinfo show="aggregate_points"] – Hiển thị tổng điểm kiếm được cho khóa học
 • [ courseinfo show="aggregate_total_points"] – Hiển thị tổng điểm kiếm được cho khóa học
 • [ courseinfo show="aggregate_percentage"] – Hiển thị tổng điểm phần trăm cho tất cả các câu đố được thực hiện như một phần của khóa học
 • [ courseinfo show="aggregate_timespent"] – Hiển thị tổng thời gian dành cho các câu đố cho toàn bộ khóa học

Khi sử dụng completed_ontham số, bạn cũng có thể tùy chỉnh định dạng ngày tháng. ( Xem các định dạng ngày có sẵn )

[courseinfo show="completed_on" format="F j, Y"]

[ quizinfo] #

Mã ngắn [ quizinfo] chỉ nên được sử dụng cho các chứng chỉ được gán cho một bài kiểm tra. Chúng sẽ không hoạt động nếu được sử dụng cho một chứng chỉ được chỉ định cho một khóa học.

Dưới đây là danh sách tất cả các tùy chọn có sẵn để xuất thông tin bài kiểm tra trên chứng chỉ bài kiểm tra:

 • [ quizinfo show="score"] – Hiển thị số điểm nhận được cho bài kiểm tra đó
 • [ quizinfo show="count"] – Hiển thị số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="pass"] – Hiển thị số điểm cần thiết để vượt qua bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="timestamp"] – Hiển thị ngày / giờ khi hoàn thành bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="points"] – Hiển thị số điểm mà người dùng nhận được trên bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="total_points"] – Hiển thị tổng số điểm có thể nhận được cho một lần thử nhất định
 • [ quizinfo show="percentage"] – Hiển thị điểm phần trăm mà người dùng nhận được trên bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="quiz_title"] – Hiển thị tên của bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="course_title"] – Hiển thị tên của khóa học liên quan đến bài kiểm tra
 • [ quizinfo show="timespent"] – Hiển thị thời gian làm bài kiểm tra

Một lần nữa, bạn có thể tùy chỉnh định dạng ngày khi sử dụng tùy chọn dấu thời gian.

[quizinfo show="timestamp" format="F j, Y"]

[ groupinfo] #

Mã ngắn [ groupinfo] chỉ nên được sử dụng cho các chứng chỉ được gán cho một nhóm. Chúng sẽ không hoạt động nếu được sử dụng cho một chứng chỉ được chỉ định cho một khóa học hoặc một bài kiểm tra.

Dưới đây là danh sách tất cả các tùy chọn có sẵn để xuất thông tin bài kiểm tra trên chứng chỉ nhóm:

 • [ groupinfo show="group_title"] – Hiển thị tiêu đề của nhóm
 • [ groupinfo show="group_url"] – Hiển thị URL của nhóm
 • [ groupinfo show="group_price_type"] – Hiển thị Chế độ truy cập của nhóm
 • [ groupinfo show="group_price"] – Hiển thị giá của nhóm
 • [ groupinfo show="group_users_count"] – Hiển thị số lượng người đăng ký nhóm
 • [ groupinfo show="group_courses_count"] – Hiển thị số lượng khóa học trong nhóm
 • [ groupinfo show="user_group_status"] – Hiển thị trạng thái tiến độ nhóm của người dùng
 • [ groupinfo show="enrolled_on"] – Hiển thị ngày người dùng đăng ký vào nhóm
 • [ groupinfo show="completed_on"] – Hiển thị ngày người dùng hoàn thành tất cả các khóa học được chỉ định cho nhóm
 • [ groupinfo show="percent_completed"] – Hiển thị số điểm đạt được trong các khóa học của nhóm

Một lần nữa, bạn có thể tùy chỉnh định dạng ngày khi sử dụng tùy chọn dấu thời gian.

[groupinfo show="timestamp" format="F j, Y"]

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.