Cấu hình tab Thuế – MemberPress Configuring the Taxes tab

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > MemberPress > Settings > chọn tab “Taxes

Tax Options – Tùy chọn thuế #

Có một số tùy chọn bạn có thể chọn để thiết lập thuế trên trang web của mình sau khi bạn bật tính toán thuế lần đầu tiên:

Prices Entered With Tax – Giá đã tính thuế #

Tùy chọn này sẽ giúp MemberPress xác định xem giá bạn chỉ định cho tư cách thành viên của mình là chưa bao gồm hay đã bao gồm thuế.

Nếu chọn loại độc quyền, khách hàng sẽ phải trả giá tư cách thành viên cộng với chi phí của bất kỳ loại thuế áp dụng nào, nhưng nếu chọn loại bao gồm, khách hàng sẽ chỉ phải trả giá tư cách thành viên bao gồm bất kỳ khoản thuế áp dụng nào.

Giả sử bạn có Tư cách thành viên $ 10 “không bao gồm” thuế và thuế suất mà khách hàng phải trả là 5%. Sau đó, khách hàng sẽ trả tổng cộng 10,50 đô la cho Tư cách thành viên của họ (10 đô la tư cách thành viên cơ bản + 0,5 đô la thuế).

Bây giờ, giả sử bạn có cùng một Tư cách thành viên $ 10 “bao gồm” thuế với cùng mức thuế 5% cho khách hàng. Sau đó, khách hàng sẽ trả tổng cộng 10 đô la cho Tư cách thành viên của họ (tư cách thành viên cơ bản 9,52 đô la + thuế 0,48 đô la).

Calculate Tax Based On – Tính thuế dựa trên #

Điều này sẽ xác định liệu thuế nên được tính dựa trên địa chỉ mà khách hàng nhập vào hoặc trên địa chỉ người bán mà bạn đã nhập trong MemberPress> Settings> Info.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: nếu bạn chọn tính thuế dựa trên địa chỉ của người bán (là địa chỉ của bạn trong hầu hết các trường hợp), xin lưu ý rằng bạn cần nhập mã quốc gia và mã tiểu bang cho địa chỉ của mình, thay vì viết chúng ra.

Ví dụ: nếu bạn đến từ Alabama ở Hoa Kỳ, bạn sẽ nhập AL cho tiểu bang và US cho quốc gia. Nếu bạn đến từ Alberta, Canada, thì bạn sẽ nhập AB cho tiểu bang và CA cho quốc gia.

Default Address – Địa chỉ mặc định #

Tùy chọn này sẽ cho phép bạn chỉ định địa chỉ khách hàng mặc định có thể được sử dụng làm địa chỉ chịu thuế.

Nếu không có địa chỉ nào được đặt cho khách hàng, MemberPress có thể sử dụng địa chỉ người bán để tính thuế hoặc không sử dụng địa chỉ nào cả, điều này sẽ dẫn đến việc bán hàng không bị áp dụng thuế.

Tax Rates – Thuế suất #

MemberPress có một số tùy chọn tuyệt vời để xác định thuế suất cho vị trí của bạn hoặc của khách hàng. Hiện tại, MemberPress hỗ trợ hai giải pháp tự động để xác định thuế suất và một để tải lên mức giá tùy chỉnh của riêng bạn.

TaxJar Integration – Tích hợp TaxJar #

Khi TaxJar được kích hoạt, MemberPress sẽ tìm kiếm TaxJar để biết thuế suất khi người dùng kiểm tra. Sau đó, sau khi đơn đặt hàng hoàn tất (và nếu đơn đặt hàng có thuế), nó sẽ chuyển thông tin thanh toán đến TaxJar để báo cáo.

 • Để bắt đầu thiết lập MemberPress với TaxJar, trước tiên bạn sẽ muốn tạo một tài khoản với TaxJar bằng cách truy cập taxjar.com.
 • Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đi tới Account > State Nexus Settings. Bạn sẽ cần thiết lập các Tiểu bang của mình tại TaxJar nơi bạn có Nexus bán hàng (nghĩa là bạn nợ thuế ở đó). Khi thêm tiểu bang, bạn cần sử dụng một hộp kiểm để cho biết liệu API có nên tính thuế cho vị trí đó hay không. Bạn hầu như sẽ luôn muốn hộp đó được chọn.
 • Tiếp theo, bạn sẽ muốn chuyển đến Account > SmartCalcs API SmartCalcs trong TaxJar để bạn có thể lấy khóa API của mình, được gọi là SmartCalcs.
 • Sau khi bạn có khóa API của mình từ TaxJar, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn và chuyển đến tab MemberPress> Settings> Taxes và bật TaxJar. Sau đó, bạn sẽ có thể nhập khóa API của mình vào hộp được cung cấp. Nhấp vào cập nhật và bạn đã hoàn tất.

VAT Tax – Thuế VAT #

MemberPress cung cấp hỗ trợ đầy đủ về thuế VAT bao gồm các quy tắc mới có hiệu lực vào tháng 1 năm 2015, cũng như những thay đổi mới nhất được một số quốc gia EU đưa ra kể từ tháng 1 năm 2020. Tất cả những gì bạn cần làm là bật nó và chọn quốc gia của VAT MOSS mà bạn báo cáo. Khi việc này được thực hiện, MemberPress sẽ tính toán và thu thuế VAT đối với bất kỳ doanh số bán hàng nào của bạn đến từ tất cả các quốc gia trong Liên minh Châu Âu

Custom Tax Rates – Thuế suất tùy chỉnh #

MemberPress cũng cho phép bạn tải lên và quản lý đầy đủ các mức thuế tùy chỉnh của riêng bạn. Xin lưu ý rằng khi thuế VAT được bật, bất kỳ thuế suất tùy chỉnh nào bạn xác định trong bảng này cho các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu sẽ bị bỏ qua và thay vào đó, thuế suất VAT thích hợp sẽ được sử dụng.

Mỗi thuế suất tùy chỉnh có các thuộc tính sau:

 • Country Code – Mã quốc gia 2 chữ số cho tỷ giá. Sử dụng mã ISO 3166-1 alpha-2. Để trống (*) để áp dụng cho tất cả các quốc gia.
 • State Code – Mã tiểu bang 2 chữ số cho tỷ lệ. Xem các tệp trạng thái nằm trong i18n / state / để biết các trạng thái được hỗ trợ. Đối với Hoa Kỳ, hãy sử dụng chữ viết tắt gồm 2 chữ số (ví dụ: AL cho Alabama). Để trống (*) để áp dụng cho tất cả các tiểu bang.
 • ZIP/Postcode – Nhập mã bưu điện cho tỷ lệ – bạn có thể phân tách nhiều giá trị bằng dấu chấm phẩy (;), sử dụng ký tự đại diện để khớp với một số mã bưu điện (ví dụ: PE * sẽ khớp với tất cả các mã bưu điện bắt đầu bằng PE) và bạn có thể sử dụng phạm vi số (ví dụ: 2000-3000 ). Để trống (*) để áp dụng cho tất cả các mã bưu điện.
 • City – Danh sách các thành phố được phân tách bằng dấu chấm phẩy cho tỷ lệ. Để trống (*) để áp dụng cho tất cả các thành phố.
 • Rate % – Nhập thuế suất, ví dụ: 20.000 với thuế suất 20%.
 • Tax Name – Đặt tên thuế của bạn, ví dụ: Thuế tiểu bang Hoa Kỳ
 • Priority – Trường này hiện không được sử dụng trong MemberPress. Nếu bạn cần có nhiều loại thuế, chúng nên được kết hợp với nhau.

Khi thuế suất của bạn được tải lên, bạn có thể xuất thuế suất của mình sang tệp CSV, xóa các thuế suất riêng lẻ và xóa tất cả các thuế suất. Bạn luôn có thể tải lên thuế suất bổ sung từ các tệp CSV khác, được định dạng đúng.

Importing and Exporting Custom Rates – Tùy chỉnh các tỷ lệ Nhập và Xuất #

Có một nút xuất trong bảng mà bạn có thể sử dụng để xuất CSV về tỷ lệ nhập của mình.

Ngoài ra còn có một chức năng nhập mà bạn có thể sử dụng để nhập CSV. CSV yêu cầu 6 cột: mcountry code, state code, postcodes, city, rate, tax name

Và tùy chọn một cột bổ sung: priority

Nếu bị bỏ qua hoặc để trống, mức độ ưu tiên sẽ mặc định là 1.

Dưới đây là ví dụ về tệp CSV cho các loại thuế của tiểu bang California (Lưu ý: các mức thuế trong tệp này không được đảm bảo là chính xác): CA_tax_rates.csv

Nếu bạn đang tìm kiếm các tệp CSV thuế suất chính xác, cập nhật, bạn có thể tìm thấy chúng tại taxrates.com. Bạn sẽ cần sửa đổi các tệp được tải xuống từ taxrates.com, nhưng chúng dễ dàng sửa đổi để nhập vào MemberPress.

LƯU Ý: Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào với việc nhập tệp CSV được tạo bằng Microsoft Excel 2011, hãy thử tạo tệp của bạn bằng Google Trang tính và lưu dưới dạng tệp CSV. Sau đó, hãy thử lại quá trình tải lên.

Deleting Custom Tax Rates – Tùy chỉnh Xóa thuế suất #

Thật dễ dàng để xóa một thuế suất tùy chỉnh duy nhất bằng cách nhấp vào “x” bên cạnh mỗi thuế suất và để xóa tất cả thuế suất bằng cách nhấp vào nút “Xóa Thuế suất” (“Clear Tax Rates”) bên dưới bảng thuế suất.

Viewing Tax Reports – Xem báo cáo thuế #

Giờ đây, bạn có thể truy cập các báo cáo và tải xuống CSV trong MemberPress > Reports sẽ thông báo rõ ràng cho bạn về số thuế đã được thu.

Bạn có thể xem hoặc tải xuống thuế thu được mỗi ngày, tháng và năm tổng thể hoặc theo sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống thuế VAT của mình được thu thập theo giao dịch hoặc được phân tách theo quốc gia.

Showing taxes on the registration page – Hiển thị thuế trên trang đăng ký #

Nếu bạn muốn số tiền thuế được hiển thị trên trang đăng ký, bạn có thể bật cài đặt “Bật hóa đơn thanh toán cho một trang” (“Enable Single Page Checkout Invoice”) trong tab MemberPress> Settings> Account.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.