Truy cập và tiến trình bài kiểm tra – LearnDash Quiz Access & Progression

Bài viết này sẽ thảo luận về các cách khác nhau mà bạn có thể ngăn người dùng truy cập vào một bài kiểm tra, cùng với các bài kiểm tra ảnh hưởng đến tiến trình của khóa học. Bạn cũng có thể trao chứng chỉ, sử dụng giới hạn thời gian, đặt điểm vượt qua, giới hạn làm lại bài kiểm tra và hơn thế nữa.

Lưu ý: Cài đặt tiến trình và quyền truy cập bài kiểm tra được đặt trên cơ sở từng câu hỏi. Chúng không thể được đặt trên tất cả.

Quiz Access Settings – Truy cập cài đặt bài kiểm tra #

Ngoài tiến trình của khóa học, có hai cách chính để bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào bài kiểm tra LearnDash.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Quizzes

Nhấp vào bài kiểm tra bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Tìm phần Cài đặt Truy cập bài kiểm tra (Quiz Access Settings)

Associated Course – Khóa học liên kết #

Bạn có thể liên kết một bài kiểm tra với một khóa học cụ thể từ cài đặt này. Bài kiểm tra sẽ phản ánh về Trình xây dựng của khóa học đó.

 1. Bên cạnh Khóa học được liên kết (Associated Course), nhấp vào bên trong menu thả xuống
 2. Tìm kiếm và chọn tên của khóa học
 3. Nhấp vào khóa học để liên kết bài kiểm tra hiện tại của bạn với khóa học

Bất kỳ thay đổi nào trong liên kết mà bạn thực hiện trên trình tạo khóa học trên khóa học cụ thể cho bài kiểm tra này cũng sẽ phản ánh những thay đổi ở đây.

Associated Lesson – Bài học liên quan #

Ngoài việc liên kết bài kiểm tra với một khóa học với các tùy chọn trên, bạn cũng có thể liên kết bài kiểm tra với một bài học hoặc chủ đề. Bài kiểm tra sẽ phản ánh trên Trình tạo của khóa học.

Bạn có thể liên kết một bài kiểm tra với một khóa học cụ thể từ cài đặt này. Bài kiểm tra sẽ phản ánh về Trình xây dựng của khóa học đó.

 1. Bên cạnh Bài học được liên kết (Associated Lesson), nhấp vào bên trong menu thả xuống
 2. Tìm kiếm và chọn tên của bài học hoặc chủ đề
 3. Nhấp vào bài học hoặc chủ đề để liên kết bài kiểm tra hiện tại của bạn với khóa học

Bất kỳ thay đổi nào trong liên kết mà bạn thực hiện trên trình tạo khóa học về khóa học, bài học hoặc chủ đề cụ thể cho bài kiểm tra này cũng sẽ phản ánh những thay đổi ở đây.

Quiz Prerequisites – Điều kiện tiên quyết cho bài kiểm tra #

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều bài kiểm tra làm điều kiện tiên quyết cho một bài kiểm tra. Một hoặc nhiều bài kiểm tra bạn chọn phải được hoàn thành trước khi bắt đầu bài kiểm tra này.

 1. Bên cạnh Điều kiện tiên quyết cho bài kiểm tra, nhấp vào bên trong hộp
 2. Tìm kiếm và chọn tên của một bài kiểm tra
 3. Nhấp vào bài kiểm tra đó để thêm nó làm điều kiện tiên quyết

Nếu người dùng cố gắng truy cập một bài kiểm tra trước khi hoàn thành các điều kiện tiên quyết, họ sẽ thấy một thông báo trên trang bài kiểm tra liệt kê tên của một hoặc nhiều bài kiểm tra phải được hoàn thành trước.

Registered Users Only – Chỉ cho phép người dùng đã đăng kí #

Bạn cũng có thể chọn chỉ cho phép người dùng đã đăng ký truy cập vào bài kiểm tra. Chọn hộp đơn để bật cài đặt này. Các cách sử dụng phổ biến cho cài đặt này bao gồm:

Nếu bạn đang quản lý một bài kiểm tra qua shortcode trên một trang không thuộc khóa học

Nếu bạn có một bài kiểm tra về khóa học “Open” (xem các chế độ truy cập khóa học), nhưng bạn chỉ muốn người dùng đã xác thực có thể làm bài kiểm tra Tiến trình bài kiểm tra

Quiz Progression & Restriction Settings – Cài đặt hạn chế và tiến trình bài kiểm tra #

Các cài đặt này thảo luận về các tùy chọn khác nhau cho tỷ lệ phần trăm vượt qua bài kiểm tra, trao chứng chỉ, giới hạn thời gian và thi lại.

Passing Score – Điểm đạt #

Điểm đạt đại diện cho số điểm, dưới dạng phần trăm, mà người dùng phải đạt được trước khi bài kiểm tra được coi là hoàn thành. Điều này sẽ ngăn người dùng tiến lên trong khóa học cho đến khi họ vượt qua bài kiểm tra.

Đây phải là một số từ 0 đến 100.

Lưu ý: Đặt giá trị này thành 0 nếu bạn muốn người dùng có thể tiếp tục khóa học ngay sau khi bài kiểm tra được gửi, bất kể điểm của họ là bao nhiêu.

Quiz Certificates – Chứng chỉ cho bài kiểm tra #

Nếu bạn muốn trao chứng chỉ cho người dùng cho bài kiểm tra này, bạn có thể chọn một chứng chỉ tại đây. Bạn cần tạo một chứng chỉ trước.

 1. Nhấp vào menu thả xuống “Tìm kiếm hoặc chọn chứng chỉ…” (Search or select a certificate…)
 2. Chọn một chứng chỉ từ danh sách

Sau khi bạn chọn chứng chỉ, bạn có tùy chọn để chọn số điểm mà người dùng bắt buộc phải đạt được để được cấp chứng chỉ. Điểm này có thể khác với điểm đậu ở trên. Ví dụ: một người dùng có thể vượt qua bài kiểm tra với 80% điểm, nhưng có thể được yêu cầu đạt 90% điểm để được cấp chứng chỉ.

 • Nhập điểm vào hộp bên cạnh Certificate Awarded for

Quiz Retakes – Làm lại bài kiểm tra #

Tại đây, bạn có thể kiểm soát số lần làm lại bài kiểm tra mà người dùng có thể có. Tắt cài đặt này để cho phép làm lại không giới hạn.

Để giới hạn số lần thử lại được phép:

 1. Bật chuyển đổi để Hạn chế làm lại bài kiểm tra (Restrict Quiz Retakes)
 2. Nhập số lần thử lại được phép bên cạnh Số lần thử lại được phép (Number of Retries Allowed)
 3. Bạn có thể đặt giới hạn đăng ký lại để áp dụng cho tất cả người dùng, chỉ người dùng đã đăng ký hoặc chỉ người dùng ẩn danh: (Tùy chọn) Chọn hộp để sử dụng cookie để theo dõi số lần đăng ký lại cho người dùng ẩn danh (không đăng nhập)

Question Completion – Hoàn thành câu hỏi #

Bật cài đặt này để yêu cầu người dùng trả lời tất cả các câu hỏi. Họ sẽ không thể gửi bài kiểm tra cho đến khi tất cả các câu hỏi được trả lời.

Time Limit – Giới hạn thời gian #

Bật chuyển đổi Giới hạn thời gian nếu bạn muốn giới hạn lượng thời gian người dùng có thể dành cho bài kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ tự động được gửi sau khoảng thời gian bạn chỉ định.

Bên cạnh (Automatically Submit After), hãy nhập thời gian ở định dạng HH: MM: SS (giờ, phút, giây). Dưới đây là ví dụ về giới hạn thời gian 1 giờ 30 phút.

Để cài đặt này bị vô hiệu hóa để người dùng có khoảng thời gian không giới hạn để hoàn thành bài kiểm tra.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.