Câu hỏi – LearnDash Quiz Questions

Bài viết này sẽ giải thích tất cả các loại câu hỏi khác nhau có thể được sử dụng với các bài kiểm tra LearnDash, cách thiết lập câu hỏi và câu trả lời của bạn, điểm thưởng, gợi ý, danh mục, các tùy chọn khác nhau có sẵn cho từng loại câu hỏi và hơn thế nữa.

Access Questions – Truy cập mục câu hỏi #

Mọi câu hỏi bạn sử dụng trong bất kỳ bài kiểm tra nào trên trang web của bạn đều được lưu trữ ở một vị trí trung tâm. Trong khi bạn có thể sử dụng trình tạo bài kiểm tra để thêm câu hỏi và định cấu hình toàn bộ bài kiểm tra của mình, bạn cũng có thể sửa đổi các câu hỏi trên trang dành riêng của chúng.

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Questions

Nhấp vào bất kỳ câu hỏi nào để mở trang chỉnh sửa của câu hỏi đó

Filter Questions – Lọc câu hỏi #

LearnDash cung cấp cho bạn khả năng lọc các câu hỏi của bạn theo một số cách:

 • theo loại câu hỏi
 • theo thể loại câu hỏi
 • bởi bài kiểm tra mà nó được giao (bạn cũng có thể xem các câu hỏi chưa được giao)

Sử dụng thanh bộ lọc trên đầu trang Tất cả câu hỏi (All Questions):

Chọn bộ lọc bạn muốn

Nhấp vào nút “Bộ lọc” (Filter)

Choose Question Type – Chọn loại câu hỏi #

Khi tạo một câu hỏi đố vui mới, một trong những điều đầu tiên bạn muốn làm là chọn loại câu hỏi của mình. LearnDash cung cấp các loại câu hỏi sau:

 • Lựa chọn duy nhất
 • Nhiều lựa chọn
 • Tự do lựa chọn
 • Sự lựa chọn sắp xếp
 • Lựa chọn sắp xếp ma trận
 • Điền vào chỗ trống
 • Đánh giá (khảo sát)
 • Bài luận (câu trả lời mở)

Để chọn loại câu hỏi của bạn, hãy tìm hộp Loại câu trả lời (Answer type) trong thanh bên.

Question Title & Text – Tiêu đề & Văn bản Câu hỏi #

Tiêu đề câu hỏi chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ. Nó không được hiển thị cho người dùng.

Văn bản câu hỏi là nơi bạn thực sự nhập câu hỏi mà bạn có cho người dùng. Điều này sử dụng trình chỉnh sửa WordPress cổ điển, vì vậy bạn có thể chèn hình ảnh, định dạng văn bản và sử dụng HTML tùy chỉnh.

Points to be Awarded – Điểm được thưởng #

Điểm có sẵn cho tất cả các loại câu hỏi. Trường này là bắt buộc cho tất cả các câu hỏi và mặc định là 1. Điểm chỉ được trao khi câu hỏi được trả lời đúng.

Điểm cũng có thể được ẩn trong cài đặt hiển thị bài kiểm tra của bạn.

Để điều chỉnh điểm cho một câu hỏi:

Tìm hộp Điểm (Points) trong thanh bên

Cập nhật số điểm sẽ được thưởng

Nếu bạn muốn thưởng một số điểm khác nhau dựa trên câu trả lời cụ thể được đưa ra:

Đánh dấu Các điểm khác nhau cho mỗi ô trả lờiDifferent points for each answer)

Trong hộp Câu trả lời (Answers), nơi bạn thêm câu trả lời của mình, bạn sẽ thấy một hộp có nhãn “Điểm” (“Points”)

Nhập số điểm sẽ được thưởng cho mỗi câu trả lời cụ thể

Question Categories – Danh mục câu hỏi #

Danh mục câu hỏi có sẵn cho tất cả các loại câu hỏi. Chúng hoàn toàn không bắt buộc, nhưng bạn có thể sử dụng chúng để:

 • tổ chức tốt hơn tất cả các câu hỏi đố vui của bạn
 • cung cấp cho người dùng thống kê bài kiểm tra, được chia nhỏ theo danh mục

Để đặt một câu hỏi trong một danh mục:

Tìm hộp Loại câu hỏi (Question Category) trong thanh bên

Nhấp vào menu thả xuống

Chọn một danh mục hiện có hoặc chọn “Tạo danh mục mới” (Create new category) và đặt tên cho danh mục mới của bạn

Update or Delete Categories – Cập nhật hoặc xóa danh mục #

Để đặt một câu hỏi trong một danh mục:

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Questions

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings)

Trong phần Phân loại câu hỏi (Question Taxonomies), nhấp vào menu thả xuống để “Chọn danh mục” (Select a category)

Nhấp vào nút Xóa (Delete ) để xóa nó hoặc

Cập nhật tiêu đề của nó và sau đó nhấp vào Cập nhật (Update)

Khi kết thúc một bài kiểm tra, bạn có thể chọn hiển thị phần trăm điểm mà người dùng nhận được trong mỗi loại câu hỏi:

Hints – Gợi ý #

Các gợi ý có sẵn cho tất cả các loại câu hỏi. Chúng hoàn toàn không bắt buộc nhưng có thể giúp hướng người dùng đi đúng hướng khi trả lời câu hỏi. Khi được bật, một nút sẽ xuất hiện bên dưới câu hỏi. Nhấp vào nút đó sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên với gợi ý.

Để bật gợi ý cho một câu hỏi:

Trên màn hình Chỉnh sửa câu hỏi, cuộn xuống hộp Gợi ý (Hint)

Chọn hộp để Kích hoạt gợi ý cho câu hỏi này? (Activate hint for this question?)

Nhập gợi ý của bạn vào ô. Gợi ý sử dụng trình chỉnh sửa WordPress cổ điển, vì vậy bạn có thể bao gồm hình ảnh, danh sách, định dạng và HTML tùy chỉnh.

Quiz Question Types – Các loại câu hỏi trắc nghiệm #

Single Choice – Lựa chọn duy nhất #

Lựa chọn duy nhất có nghĩa là chỉ có một câu trả lời đúng. Đây là dạng câu hỏi phổ biến nhất cho các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa. Bạn cũng nên sử dụng loại câu hỏi này cho các câu hỏi Đúng hoặc Sai (True or False).

 • Không có giới hạn cho số câu trả lời sai bạn cung cấp
 • Chọn câu trả lời đúng bằng cách chọn nút radio cho “Chính xác” (“Correct”)
 • Chọn hộp “Cho phép HTML” (Allow HTML) nếu bạn muốn sử dụng HTML trong câu trả lời của mình
 • Thêm hình ảnh hoặc phương tiện khác bằng cách nhấp vào nút “Thêm phương tiện” (Add Media)
 • Xóa câu trả lời bằng cách nhấp vào nút “Xóa câu trả lời” (Delete answer)
 • Thêm câu trả lời mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm câu trả lời mới” (Add new answer)
 • Di chuyển câu trả lời xung quanh bằng cách nhấn và giữ nút “Di chuyển” (Move) và kéo câu trả lời lên hoặc xuống

Thiết lập một câu hỏi lựa chọn duy nhất trong khu vực quản trị trông giống như sau:

Dưới đây là một ví dụ về những gì người dùng sẽ thấy. Điều này sử dụng chủ đề LearnDash 3.0 với câu trả lời chính xác được chọn.

Multiple Choice – Nhiều lựa chọn #

Câu hỏi nhiều lựa chọn hỗ trợ nhiều câu trả lời đúng. Để câu hỏi được đánh dấu là đúng, người dùng phải chọn TẤT CẢ các câu trả lời đúng. Nếu họ chỉ chọn một số câu trả lời đúng, thì câu hỏi được đánh dấu là không chính xác.

 • Không có giới hạn về số câu trả lời đúng hoặc sai mà bạn cung cấp
 • Phần còn lại của các tùy chọn thiết lập giống như các câu hỏi lựa chọn đơn

Thiết lập một câu hỏi trắc nghiệm trong khu vực quản trị trông giống như sau:

Dưới đây là một ví dụ về những gì người dùng sẽ thấy. Điều này sử dụng chủ đề LearnDash 3.0 với các câu trả lời chính xác được chọn.

Trừ điểm cho câu trả lời sai

Bạn có thể chọn trừ điểm khi người dùng chọn câu trả lời sai. Lưu ý rằng điểm âm được tính trên cơ sở mỗi câu hỏi.

Trong hộp Điểm (Points), bật tùy chọn cho “Điểm khác nhau cho mỗi câu trả lời” (Different points for each answer)

Cung cấp một số điểm (chỉ số dương được hỗ trợ) cho câu trả lời sai

Giá trị này sau đó sẽ được trừ vào tổng điểm của câu hỏi

Free Choice – Tự do lựa chọn #

Các câu hỏi lựa chọn tự do cung cấp cho người dùng một trường nhập liệu mà họ phải nhập câu trả lời chính xác.

 • Bạn có thể chọn chỉ chấp nhận một câu trả lời hoặc nhiều câu trả lời có thể
 • Câu trả lời có thể là một từ hoặc nhiều từ
 • Viết hoa không thành vấn đề. BLUE, Blue và blue đều được tính điểm như nhau.

Ví dụ: Nếu bạn hỏi “Mặt trời có màu gì?”, Bạn có thể chọn chấp nhận màu vàng, cam hoặc trắng (yellow, orange or white). Nếu người dùng nhập bất kỳ câu trả lời nào trong số các câu trả lời này, câu hỏi được đánh dấu là đúng.

Thiết lập câu hỏi lựa chọn miễn phí trong khu vực quản trị trông giống như sau:

Dưới đây là một ví dụ về những gì người dùng sẽ thấy. Điều này sử dụng chủ đề LearnDash 3.0 với các câu trả lời chính xác được chọn.

Sorting Choice – Lựa chọn sắp xếp #

Việc sắp xếp các câu hỏi lựa chọn yêu cầu người dùng đặt một loạt câu trả lời theo đúng thứ tự. Khi tạo câu hỏi, thứ tự của các câu trả lời trong phần phụ trợ sẽ được coi là thứ tự đúng.

Thiết lập câu hỏi lựa chọn sắp xếp trong khu vực quản trị trông giống như sau:

Dưới đây là một ví dụ về những gì người dùng sẽ thấy. Điều này sử dụng chủ đề LearnDash 3.0.

Matrix Sorting Choice (Matching) – Lựa chọn sắp xếp theo ma trận (Đối sánh) #

Câu hỏi sắp xếp ma trận nên được sử dụng khi bạn muốn người dùng khớp hai mục với nhau. Có hai phần cho một câu hỏi sắp xếp ma trận:

 • Criterion: Chúng là tĩnh & không thể di chuyển.
 • Sort elements: Đây là những gì người dùng sẽ kéo và thả đến đúng tiêu chí.

Mỗi phần tử sắp xếp phải là duy nhất và chỉ các liên kết 1-1 được hỗ trợ.

Khu vực câu trả lời của bạn sẽ được thiết lập giống như một bảng, với tiêu chí ở bên trái và một khu vực mở để kéo và thả các phần tử sắp xếp ở bên phải. Bạn có tùy chọn để đặt chiều rộng phần trăm cho cột tiêu chí.

Thiết lập câu hỏi lựa chọn sắp xếp theo ma trận trong khu vực quản trị trông giống như sau (ví dụ sử dụng hình ảnh cho tiêu chí):

Dưới đây là một ví dụ về những gì người dùng sẽ thấy. Điều này sử dụng chủ đề LearnDash 3.0.

Fill in the Blank – Điền vào chỗ trống #

Điền vào Câu hỏi trống cho phép bạn chèn (các) dòng trống vào giữa câu hoặc đoạn văn. Sau đó, người dùng nhập câu trả lời đúng vào trường trống này.

 • Nếu có nhiều hơn một ô trống, tất cả các ô trống phải được trả lời đúng để toàn bộ câu hỏi được đánh dấu là đúng.
 • Viết hoa không thành vấn đề. CHƠI, Chơi và chơi đều được tính điểm như nhau.
 • Khoảng trống được tạo bằng cách cung cấp câu trả lời chính xác bên trong dấu ngoặc nhọn { và }.

Example Format

 • Admin Setup (Quản trị viên thiết lập): I {play} soccer.
 • User Sees (Người dùng thấy): I ____ soccer.

Câu trả lời chính xác là “play”.

Multiple Possible Answers – Nhiều đáp áp

Để cho phép có nhiều câu trả lời, hãy đặt mỗi câu trả lời có thể bằng dấu ngoặc vuông [và]. Bạn vẫn sử dụng {và} để tạo khoảng trống.

I {[play][love][hate]} soccer.

Trong ví dụ này, người dùng có thể nhập “play,” “love” hoặc “hate,” và tất cả đều được chấp nhận là đúng.

Different Points Per Answer – Điểm khác nhau cho mỗi câu trả lời

Nếu tùy chọn “Điểm khác nhau cho mỗi câu trả lời” (“Different points for each answer”) được chọn, bạn có thể chỉ định điểm cho mỗi câu trả lời có thể. Nếu không, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm. Để gán điểm cho một câu trả lời, hãy nhập ký tự dấu gạch chéo | ngay sau câu trả lời, và sau đó nhập số điểm.

I {play} soccer, with a {ball|3}.

Trong ví dụ này, câu trả lời “play” được 1 điểm và “ball” được 3 điểm.

Thiết lập điền vào câu hỏi trống trong khu vực quản trị trông giống như sau:

Dưới đây là một ví dụ về câu hỏi điền vào chỗ trống được sử dụng cho các phương trình toán học, trong đó chỉ có một câu trả lời đúng cho mỗi ô trống.

Assessment (Survey) – Đánh giá (Khảo sát) #

Các câu hỏi đánh giá cho phép sử dụng thang điểm Likert. Loại câu hỏi này hoàn hảo cho các cuộc khảo sát hoặc bất kỳ lúc nào bạn yêu cầu người dùng đánh giá thứ gì đó trên thang điểm.

 • Chỉ một câu trả lời có thể được chọn
 • Bạn có thể thêm văn bản / hình ảnh trước và / hoặc sau tỷ lệ
 • Không có giới hạn về số lượng các lựa chọn có sẵn trong bài đánh giá
 • Đặt toàn bộ đánh giá bằng dấu ngoặc nhọn {và}
 • Đính kèm từng câu trả lời bằng dấu ngoặc vuông [và]
 • Điểm tối đa có thể bằng tổng số lựa chọn

Ví dụ:

 1. less true { [1] [2] [3] [4] [5] } more true
 2. { [disagree] [not sure] [agree] }

Ví dụ 1: 1 là ít đúng nhất; nó đáng giá 1 điểm. 5 là đúng nhất; nó đáng giá 5 điểm.

Ví dụ 2: không đồng ý có giá trị 1 điểm. không chắc là có giá trị 2 điểm. đồng ý là giá trị 3 điểm.

* Loại câu hỏi này rất tốt cho các cuộc khảo sát trước khóa học hoặc cuối khóa học.

Thiết lập một câu hỏi đánh giá trong khu vực quản trị trông giống như sau:

Đây là những gì người dùng thấy:

Essay / Open Answer – Bài luận / Câu trả lời mở #

Các câu hỏi tiểu luận cho phép người dùng nhập câu trả lời dạng mở. Bạn có thể chọn giữa hai loại câu hỏi tiểu luận:

 • Text Box: hiện 1 <textarea> để người dùng nhập bất kỳ văn bản nào họ muốn.
 • Upload: Hiển thị nút tải lên cho phép người dùng tải tệp lên.

Các bài luận có 3 lựa chọn về cách chúng được xếp loại sau khi bài kiểm tra được gửi:

 • Not Graded, No Points Awarded: Câu hỏi tiểu luận đã được nộp và đang chờ điểm. Điểm cuối cùng của bài kiểm tra sẽ được hiển thị là “Đang chờ xử lý” (Pending) cho người dùng.
 • Not Graded, Full Points Awarded: Giải thưởng đầy đủ điểm cho bài luận văn, nhưng trạng thái của nó vẫn là “Không được chấm điểm” (Not Graded). Quản trị viên có thể chấm điểm bài luận vào một ngày sau đó và điều chỉnh số điểm được trao.
 • Graded, Full Points Awarded: Tự động đánh dấu bài luận là “Đã chấm điểm” (Graded) và cho điểm đầy đủ.

Không nên điền các tùy chọn hiển thị thông báo cho các câu trả lời đúng hoặc sai cho các câu hỏi Bài luận / Mở (Essay/Open) vì nó là do người dùng gửi và không thể được chấm điểm tại thời điểm gửi.

Course Progression – Tiến trình khóa học #

Người dùng chỉ có thể tiến bộ nếu hai điều sau là đúng:

 • Bài luận được đánh dấu là “Đã chấm điểm” (Graded) và
 • Người dùng có đủ điểm bài kiểm tra để tiếp tục (được định cấu hình trong cài đặt của bài kiểm tra)

Lưu ý: Nếu không có điểm nào được trao ngay lập tức cho bài luận, điểm này (tạm thời) được tính vào điểm cuối cùng. Nếu tổng điểm thu được từ các câu hỏi đố vui khác đạt ngưỡng vượt qua, người dùng có thể tiếp tục khóa học. Tuy nhiên, nếu không đủ điểm đạt ngưỡng trúng tuyển, các em sẽ không được đi tiếp.

Dưới đây là một ví dụ về “Hộp văn bản” (Text Box) của bài luận:

Dưới đây là một ví dụ về bài luận “Tải lên” (Upload):

Để biết thêm về quản lý và chấm điểm bài luận, vui lòng xem tài liệu đầy đủ của chúng tôi về bài luận →

Quiz Scores and Answers – Điểm và câu trả lời của bài kiểm tra #

Quản trị viên có thể xem tổng điểm bài kiểm tra cho sinh viên với báo cáo LearnDash tích hợp sẵn và với ProPanel. Có thể xem các câu trả lời riêng lẻ cho các câu hỏi trên trang Thống kê bài kiểm tra.

Lưu ý: Tùy chọn Thống kê bài kiểm tra phải được BẬT để dữ liệu được thu thập.

Nếu tùy chọn Thống kê bài kiểm tra được bật trong cài đặt bài kiểm tra, người dùng của bạn sẽ có thể xem các câu trả lời trước đó của họ theo hai cách:

 • Ngay sau khi làm bài trắc nghiệm: Ngay sau khi làm bài trắc nghiệm và người dùng muốn xem lại câu trả lời của mình, hãy nhấp vào nút “Xem câu hỏi” (View Questions).
 • Qua trang hồ sơ của người dùng: Nếu người dùng muốn xem các câu trả lời và câu trả lời của các bài kiểm tra trước đó của họ, bao gồm cả các bài luận, họ cần truy cập trang “Hồ sơ” (Profile) hoặc “Tài khoản của tôi” (My Account) và nhấp vào biểu tượng giấy trong cột “Thống kê” (Statistics).

Nếu bạn đã tắt cài đặt Thống kê bài kiểm tra trên bài kiểm tra của mình, tất cả dữ liệu được thu thập trong thời gian cài đặt này bị tắt sẽ không được thu thập cũng như không được phân bổ cho một người dùng cụ thể. Ngoài ra, ngay cả khi tùy chọn đó được bật sau khi thực hiện bài kiểm tra, cài đặt này vẫn không có hiệu lực trở về trước. Có nghĩa là, dữ liệu sẽ vẫn không được quy cho người dùng trong Thống kê bài kiểm tra.

Ngược lại, nếu cài đặt Thống kê bài kiểm tra được bật ban đầu và bạn tắt nó đi, người dùng của bạn sẽ vẫn có thể xem các câu trả lời đã ghi của họ cho câu hỏi cụ thể đó. Và dữ liệu vẫn được giữ lại trong Thống kê bài kiểm tra.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109906610 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2022.
© 2022 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Kim Quy Tech - Kimquytech.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.