Hướng dẫn sử dụng Bitrix

Cập nhật mới

52 articles

Làm thế nào để bắt đầu?

12 articles

Tin tức (Feed)

27 articles

Tác Vụ

40 articles

Trình nhắn tin và gọi điện (chats and calls)

33 articles

Bán hàng thông minh (sales intelligence)

15 articles

Nhóm làm việc (workgroups)

18 articles

Lịch biểu (Calendars)

16 articles

Ổ đĩa Bitrix24 (Bitrix24 drive)

27 articles

Cơ sở Kiến thức - bảng thử nghiệm (Knowledge base – beta)

9 articles

Trình gửi email (webmail)

14 articles

CRM (Customer Relationship Management) - Quản lý mối quan hệ khách hàng

167 articles

Phân tích trong CRM (crm analytics beta)

14 articles

CRM + Online Store

4 articles

Tự Động Hóa Quy Trình Bằng rô-bốt - thử nghiệm (Robotic Process Automation - beta)

4 articles

Trung Tâm Bán Hàng (Beta)

10 articles

Tiếp thị CRM (CRM Marketing)

13 articles

Cửa hàng CRM (CRM store beta)

15 articles

Nhân viên (Employees)

17 articles

Trình tạo trang website Bitrix24

37 articles

Cửa hàng trực tuyến (Online store beta)

25 articles

Thời gian và Báo cáo (Time and Reports)

9 articles

Chợ ứng dụng (Market)

22 articles

Trung Tâm Liên Hệ (Contact Center)

41 articles

Kênh Tương Tác Mở (Open Channels)

33 articles

Tổng đài điện thoại (telephony)

62 articles

Hồ sơ cá nhân (my profile)

6 articles

Quy trình làm việc (workflows)

32 articles

Đăng ký (subscription)

43 articles

Ứng dụng trên di động (mobile app)

13 articles

Ứng dụng Desktop (desktop app)

11 articles

Cài Đặt (Settings)

10 articles

Những câu hỏi chung (General questions)

25 articles

Cài đặt tại chỗ (Bitrix24 On-Premise)

21 articles