Hình ảnh động (Animation) trong Bitrix24.Sites

Hình ảnh động (Animation) trong Bitrix24.Sites

Giờ đây, bạn có thể sử dụng hình ảnh động (Animation) trong Bitrix24.Sites.

Khối hình ảnh động trong website #

Nhấp vào Thiết kế và chọn khối trang web mà bạn muốn làm động. Sau đó, chọn loại hoạt ảnh trong phần Hoạt ảnh mờ dần . Lưu ý rằng tùy thuộc vào loại khối, bạn có thể định cấu hình ảnh động cho các thành phần khác nhau.

animation1.png

Theo mặc định, tất cả các khối đều đã được làm động.

Các bài viết được đề xuất