Giới hạn của CRM Analytics

Giới hạn của CRM Analytics

CRM Analytics cho phép tạo nhiều loại báo cáo: kênh bán hàng, báo cáo hiệu suất của nhân viên, báo cáo xu hướng bán hàng, v.v.

Đọc thêm trong bài viết – CRM Analytics .

Dữ liệu báo cáo CRM Analytics có thể được lọc theo bất kỳ trường nào, bạn có thể so sánh các báo cáo khác nhau dữ liệu thời kỳ, theo dõi quá trình bán hàng từ giai đoạn khách hàng tiềm năng mới đến giai đoạn thỏa thuận đã đóng. Tất cả các quy trình này tạo ra gánh nặng lớn cho máy chủ và ảnh hưởng đến hiệu suất.

Vì lý do này, chúng tôi phải giới hạn số lượng phần tử trong mỗi báo cáo.

Ví dụ: bạn là người đăng ký gói Professional, vì vậy bạn chỉ có thể xây dựng Kênh bán hàng có chuyển đổi trong CRM Analytics nếu có ít hơn 100.000 khách hàng tiềm năng và thỏa thuận.

Tìm hiểu thêm về các giới hạn đối với gói của bạn – Định giá trên đám mây .

Phải làm gì nếu tôi đã đạt đến giới hạn? #

Bạn có thể xóa các phần tử lỗi thời. Ví dụ: xóa các giao dịch đã đóng hơn một năm trước. Để làm điều đó, hãy nhấp vào CRM> Thỏa thuận > lọc các thỏa thuận theo ngày kết thúc.

crmanalyticslimit1.png

Chọn các thỏa thuận như vậy và xóa chúng.

crmanalyticslimit2.png