Gia hạn đăng ký Bitrix24 On-Premise

Gia hạn đăng ký Bitrix24 On-Premise

Tất cả các bản cập nhật và hỗ trợ ưu tiên đều miễn phí 100% trong năm đầu tiên của bạn. Nếu bạn muốn nhận những hỗ trợ cập nhật và bảo trì tiếp sau đó, chi phí đăng ký hàng năm được đặt ở mức 25% giá cho phiên bản Bitrix24 tại chỗ mà bạn đã mua.

Nếu bạn không mua đăng ký gia hạn và đăng ký bảo trì vì bạn không cần chúng, phần mềm của bạn sẽ vẫn hoạt động hoàn toàn trong khoảng thời gian không xác định, ngoại trừ các mô-đun phụ thuộc vào máy chủ Bitrix24 và chúng tôi phải chịu chi phí, như Bitrix24 Telephony, Open Channels, quyền truy cập vào API và Ứng dụng Marketplace.

Bạn sẽ có thể cập nhật phần mềm của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách chỉ cần mua gói đăng ký hàng năm với mức 25%.