Ghi có số tiền đã thanh toán cho lần mua tiếp theo