GDPR cho ứng dụng CRM (ẩn danh dữ liệu CRM theo yêu cầu của khách hàng)