Gán số điện thoại và email cho các nguồn lưu lượng truy cập

Gán số điện thoại và email cho các nguồn lưu lượng truy cập

Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) trong Bitrix24 không chỉ cho phép sử dụng các thông số UTM mà còn chỉ định số điện thoại và địa chỉ email cụ thể cho các nguồn lưu lượng cụ thể để theo dõi đường dẫn khách hàng.

Đọc thêm về cách sử dụng các thông số UTM trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng truy cập .

Chỉ định số điện thoại cho các nguồn lưu lượng truy cập #

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) > Theo dõi cuộc gọi (Call tracking)

 calltracking1.png

Thêm số điện thoại mới vào danh sách các số điện thoại có sẵn để gán cho các nguồn lưu lượng truy cập.

 gán1.png

Ví dụ: hãy gán số đã thêm cho trang Facebook.

Đọc thêm về cách kết nối trang Facebook với Bán hàng thông minh (Sales Intelligence) trong bài viết – Kết nối Trang Facebook với Trí tuệ bán hàng .

Sau đó, thêm số này vào thông tin liên hệ trên trang Facebook của bạn. Khi bạn nhận được cuộc gọi đến đến số này, trang Facebook sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng trong CRM như một điểm bắt đầu.

Chỉ định email đến các nguồn lưu lượng truy cập #

Nhấp vào Bán hàng thông minh (Sales intelligence)> Thư (Mail).

gán4.png

Thêm địa chỉ email mới vào danh sách các địa chỉ có sẵn để chỉ định tới các nguồn lưu lượng truy cập.

Chọn địa chỉ email đã thêm và gán cho trang Facebook.

Sau đó, thêm địa chỉ email này vào thông tin liên hệ cho trang Facebook của bạn. Khi bạn nhận được tin nhắn đến địa chỉ email này, trang Facebook sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng trong CRM như một điểm bắt đầu.