Đơn vị đo lường

Đơn vị đo lường

Bạn có thể thêm đơn vị đo lường của riêng mình để sử dụng khi thêm sản phẩm trong Bitrix24 CRM.

Mở phần CRM Khác (More) > Cài đặt (Settings) > Điểm bắt đầu (Start point) > Đơn vị đo lường (Units of Measurement).

 units1.png

Nhấp vào Thêm (Add) để thêm đơn vị đo lường mới.

units2.png

Điền vào biểu mẫu Đơn vị đo lường (units of measurement).

units3.png
  • Mã – giá trị số được sử dụng để xác định đơn vị đo lường đã tạo
  • Tên đơn vị – tên đầy đủ của đơn vị đo lường
  • Ký hiệu đơn vị và Ký hiệu đơn vị (quốc tế)
  • Tên mã (quốc tế )

Bật Tùy chọn Mặc định (Default) và đơn vị đo lường này sẽ được sử dụng cho các sản phẩm trong giao dịch, báo giá và hóa đơn tự động. Ngoài ra, nó sẽ được sử dụng theo mặc định khi thêm sản phẩm mới vào CRM.