Đọc email và liên kết theo dõi số lần nhấp trong CRM-marketing

Đọc email và liên kết theo dõi số lần nhấp trong CRM-marketing

Một số quốc gia có giới hạn về đọc email và theo dõi số lần nhấp vào liên kết. Do đó, tùy chọn này sẽ bị tắt theo mặc định đối với các quốc gia như vậy.

Để tắt tùy chọn này, hãy chuyển đến Tiếp thị CRM > Khác > Cài đặt .

Settings.png

Ở cuối trang, hãy tắt tùy chọn Theo dõi lượt đọc email và nhấp chuột vào liên kết .

vô hiệu hóa theo dõi.png

Nếu bạn có quyền thu thập dữ liệu khách hàng, bạn có thể tiếp tục sử dụng tùy chọn này.