Định cấu hình (Configure fields) các trường trong biểu mẫu phần tử CRM